Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

II SA/Gl 1089/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-07

ust. 4 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i podniósł, że strona winna wykazać interes prawny w domaganiu się udostępnienia wnioskowanych dokumentów. W ocenie organu...
strona takiego interesu prawnego nie wykazała, a jedynie występowanie interesu faktycznego. Odwoływanie się do treści art. 23 Kodeksu cywilnego nie jest zdaniem wskazanego...

II SA/Bd 802/23 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2023-11-03

zbiorowych aktu zgonu. Skarżący wyjaśnił, że zmarła była siostrą pradziadka. Ponadto wskazał, że posiada interes prawny w związku z kultem pamięci osoby zmarłej., 2...
orzeczenie organu I instancji., W motywach rozstrzygnięcia organ odwoławczy wyjaśnił, że pojęcie interesu prawnego, o którym mowa w art. 26 ust. 4 p.a.s.c. nie jest w ustawie...

III SA/Łd 389/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-10

opłat., Organ I instancji powziął wątpliwość co do istnienia, po stronie wnioskodawcy, interesu prawnego w uzyskaniu odpisów ww. aktów stanu cywilnego, wobec czego pismem...
. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ł. wydał wnioskodawcy żądane akty zgonu ww. osób, a także wezwał do wykazania posiadania interesu prawnego w uzyskaniu aktu urodzenia M.P. (tj...

III SA/Kr 945/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-14

- wykazanie interesu prawnego - w rozumieniu art. 83 ust. 2 a.s.c.- w żądaniu uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego ma polegać na wskazaniu okoliczności...
, które w świetle przepisów prawa materialnego kreują ten interes prawny a nie na wskazaniu przepisu, z którego wprost wynikałby obowiązek przedłożenia akt stanu cywilnego, - żaden...

IV SA/Wa 2680/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-20

wnioskodawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających istnienie interesu prawnego w uzyskaniu wnioskowanych danych dotyczących rodziców, rodzeństwa i dzieci P. T...
., w szczególności zobowiązania właściwego sądu obligującego do ich podania. Uznając interes prawny do uzyskania części wnioskowanych danych, udostępniono informację, że P. T. aktualnie...

II SA/Bd 612/23 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2023-11-15

w ramach pracy dyplomowej. Jednocześnie dla potwierdzenia swojego interesu prawnego skarżący załączył kopie odpisów aktów stanu cywilnego dokumentujących...
, argumentując, że strona nie wykazała interesu prawnego w uzyskaniu dokumentów z akt zbiorowych, o którym mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach...

II SA/Rz 1744/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-02-23

. jest '[...], działającym w interesie prawnym'. W toku postepowania Skarżący wykazywał, że akt urodzenia W. S. wymaga sprostowania i uzupełnienia o brakujące dane na podstawie akt...
cywilnego wskazanych w art. 45 PASC, a także nie legitymuje się interesem prawnym w uzyskaniu aktu zgonu W. S., Kierownik USC wskazał, że A. S. w piśmie z dnia 14...

II SA/Rz 50/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-05-17

. L. w zakresie wpisania następujących danych: data i miejsce urodzenia ojca, data i miejsce urodzenia matki. Skarżący wywiódł interes prawny w uzupełnieniu...
: 'p.a.s.c.'). Kierownik USC uznając, że wskazany przez skarżącego przepis nie stanowi interesu prawnego do uzupełnienia aktu urodzenia, wezwał skarżącego do jego wykazania...

II SA/Gl 7/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-03-23

nie wykazał interesu prawnego w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1681 z późn. zm. - dalej...
o jej uchylenie. W jego opinii, wykazano interes prawny uzasadniający żądanie uzyskania skróconego odpisu aktu urodzenia D.B., będącej córką brata spadkodawcy. Jego zdaniem...

II SA/Bd 735/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-12-05

Urzędu Stanu Cywilnego w R. z wnioskiem o sprostowanie aktu zgonu G. L.. Powołując się na interes prawny w żądaniu sprostowania ww. aktu, skarżąca wskazała postępowanie...
nie miała legitymacji prawnej do złożenia odwołania od decyzji Kierownika USC z uwagi na brak związanego z tym interesu prawnego., Skarga wniesiona przez T. T. na powyższe...
1   Następne >   +2   +5   +10   19