Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

II SA/Gl 1089/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-07

ust. 4 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i podniósł, że strona winna wykazać interes prawny w domaganiu się udostępnienia wnioskowanych dokumentów. W ocenie organu...
strona takiego interesu prawnego nie wykazała, a jedynie występowanie interesu faktycznego. Odwoływanie się do treści art. 23 Kodeksu cywilnego nie jest zdaniem wskazanego...

III SA/Łd 389/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-10

opłat., Organ I instancji powziął wątpliwość co do istnienia, po stronie wnioskodawcy, interesu prawnego w uzyskaniu odpisów ww. aktów stanu cywilnego, wobec czego pismem...
. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ł. wydał wnioskodawcy żądane akty zgonu ww. osób, a także wezwał do wykazania posiadania interesu prawnego w uzyskaniu aktu urodzenia M.P. (tj...

III SA/Kr 945/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-14

- wykazanie interesu prawnego - w rozumieniu art. 83 ust. 2 a.s.c.- w żądaniu uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego ma polegać na wskazaniu okoliczności...
, które w świetle przepisów prawa materialnego kreują ten interes prawny a nie na wskazaniu przepisu, z którego wprost wynikałby obowiązek przedłożenia akt stanu cywilnego, - żaden...

IV SA/Wa 2680/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-20

wnioskodawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających istnienie interesu prawnego w uzyskaniu wnioskowanych danych dotyczących rodziców, rodzeństwa i dzieci P. T...
., w szczególności zobowiązania właściwego sądu obligującego do ich podania. Uznając interes prawny do uzyskania części wnioskowanych danych, udostępniono informację, że P. T. aktualnie...

II SA/Rz 1744/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-02-23

. jest '[...], działającym w interesie prawnym'. W toku postepowania Skarżący wykazywał, że akt urodzenia W. S. wymaga sprostowania i uzupełnienia o brakujące dane na podstawie akt...
cywilnego wskazanych w art. 45 PASC, a także nie legitymuje się interesem prawnym w uzyskaniu aktu zgonu W. S., Kierownik USC wskazał, że A. S. w piśmie z dnia 14...

II SA/Rz 50/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-05-17

. L. w zakresie wpisania następujących danych: data i miejsce urodzenia ojca, data i miejsce urodzenia matki. Skarżący wywiódł interes prawny w uzupełnieniu...
: 'p.a.s.c.'). Kierownik USC uznając, że wskazany przez skarżącego przepis nie stanowi interesu prawnego do uzupełnienia aktu urodzenia, wezwał skarżącego do jego wykazania...

II SA/Bd 735/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-12-05

Urzędu Stanu Cywilnego w R. z wnioskiem o sprostowanie aktu zgonu G. L.. Powołując się na interes prawny w żądaniu sprostowania ww. aktu, skarżąca wskazała postępowanie...
nie miała legitymacji prawnej do złożenia odwołania od decyzji Kierownika USC z uwagi na brak związanego z tym interesu prawnego., Skarga wniesiona przez T. T. na powyższe...

II SA/Bd 737/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-12-04

. z wnioskiem o sprostowanie aktu zgonu J. D.. Powołując się na interes prawny w żądaniu sprostowania ww. aktu, skarżąca wskazała postępowanie spadkowe, w którym to zarządzeniem...
, uzasadniając to stanowiskiem, iż skarżąca nie miała legitymacji prawnej do złożenia odwołania od decyzji Kierownika USC, z uwagi na brak interesu prawnego w sprawie...

II SA/Op 108/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-05-17

. wystąpiła o wydanie poświadczonych za zgodność kopii dokumentów, stanowiących akta zbiorowe do aktu zgonu jej prababci - L. Ż. Wywodząc swój interes prawny wskazała...
do złożenia wyjaśnień w sprawie, poprzez wykazanie interesu prawnego., W odpowiedzi na wezwanie, w piśmie z dnia 20 września 2021 r., skarżąca wyjaśniła, że jej interes...

II SA/Wr 476/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-12-06

. orzekł o odmowie Ł. H. udostępnienia dokumentacji związanej z dowodem osobistym z koperty dowodowej K. H. z powodu niewykazania interesu prawnego., W uzasadnieniu...
całości dokumentacji znajdującej się w kopercie dowodowej K. H. W odpowiedzi z [...] wnioskodawca oświadczył, że jego interes prawny wynika z art. 23 ustawy z 23.04.1964...
1   Następne >   +2   +5   +10   17