Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 487/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-15

wezwania organu uchwałodawczego gminy do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, a także zachował termin do wniesienia skargi, wynikający z art. 53 § 2...
p.p.s.a., Sąd podniósł, że kolejną przesłanką jest wykazanie przez skarżącego swojego interesu prawnego we wniesieniu skargi i wykazania jego naruszenia unormowaniami...

II GSK 1010/14 - Wyrok NSA z 2015-06-24

im statusu strony w postępowaniu pomimo tego, że decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego W. Sp z o.o. Sp. k. dotyczy ich istotnego interesu prawnego...
zezwolenia narusza ich interes prawny rozumiany jako prawo własności tej ruchomości., Podnosili także, że w chwili składania wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa...

II OSK 3086/12 - Wyrok NSA z 2014-05-29

wskazał, że pismem z 18 stycznia 2012 roku wezwano MPO do wykazania się interesem prawnym w prowadzonym postępowaniu a jego stanowisko zostało zaprezentowane w piśmie z 31...
regulacji, co oznacza konieczność odwołania się do ogólnych norm postępowania administracyjnego! (art. 28 K.p.a.). Ustalenie interesu prawnego osoby uczestniczącej...

VI SA/Wa 3939/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-19

wskazała, że po stronie O. występuje interes prawny do bycia stroną postępowania w sprawie zakończonej wydaniem decyzji Zmieniającej w związku ze zgłoszeniem...
. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dot. postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...

OSK 694/04 - Wyrok NSA z 2005-03-08

., Rozważając, kto może mieć interes prawny w rozumieniu art. 28 kpa w sprawie robót prowadzonych w sąsiednim segmencie budowlanym, prowadzących do zmiany sposobu użytkowania...
obiektu, Sąd uznał, że interes prawny ma niewątpliwie nie tylko właściciel nieruchomości sąsiedniej, ale także jej użytkownik wywodzący swój tytuł z cywilnoprawnej umowy...

VII SA/Wa 1527/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-12

administracyjnego oraz na czym polega interes prawny. Podkreślił, że interes prawny w sprawie z zakresu pozwolenia na budowę ustala się w oparciu o przepis art. 28 ust. 2...
oddziałuje na jego nieruchomość nie jest wystarczające do uznania, że nieruchomość ta jest usytuowana w obszarze oddziaływania danego przedsięwzięcia. Interes prawny...

II GSK 1290/14 - Wyrok NSA z 2015-06-24

na zajęcie pasa drogowego W. Sp z o.o. Sp.k. dotyczy ich istotnego interesu prawnego jako że są najemcami pawilonów i aktualnymi ich posiadaczami, a także przepisów...
przepisów kodeksu cywilnego. Ich zdaniem pominięcie właścicieli ruchomości w postępowaniu o wydanie zezwolenia narusza ich interes prawny rozumiany jako prawo własności...

VI SA/Wa 1192/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-04

wskazał art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. Podniósł, że interes prawny opiera w niniejszej sprawie na przepisach gwarantujących swobodę prowadzenia...
od dnia [...] marca 2014r., w sposób wymagany przez przepisy p.w.p., Uprawniony wniósł o oddalenie wniosku. Uprawniony zakwestionował interes prawny wnioskodawcy...

II GSK 3381/17 - Wyrok NSA z 2021-11-18

wniósł o oddalenie wniosku. Podniósł, że wnioskodawcy nie posiadają interesu prawnego w złożeniu wniosku o unieważnienie spornego patentu. Ponadto wskazał, że postawione...
uznając, że wnioskodawcy nie posiadają interesu prawnego w domaganiu się unieważnienia patentu na sporny wynalazek., Następnie wnioskodawcy złożyli wniosek o ponowne...

II SA/Łd 341/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-06-13

postępowania zakończonego w pierwszej instancji, mającej interes prawny w sprawie. Organ odwoławczy wskazał, iż na gruncie art. 28 K.p.a. stroną postępowania...
jest tylko ten podmiot, który swój interes prawny wywodzi z konkretnej normy prawa materialnego. Cechą strony w rozumieniu tego przepisu jest to, że jest ona podmiotem własnych praw...
1   Następne >   +2   +5   +10   100