Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

II OSK 2064/12 - Wyrok NSA z 2014-01-29

jego interes prawny. Podniesiono, że nieruchomość odwołującego się oddzielona jest od terenu inwestycji szerokością chodnika, która wynosi 1,5 m., Samorządowe Kolegium...
interesu prawnego., W sporządzonym raporcie oddziaływania na przedsięwzięcie wykazano, iż przedsięwzięcie jako całość nie będzie oddziaływać w sposób ponadnormatywny...

I OSK 766/07 - Wyrok NSA z 2008-04-24

31 grudnia 2001 r., co oznacza, że brak jest obiektywnie interesu prawnego w urzędowym potwierdzeniu wymiaru przedłużonego czasu służby we wskazanym okresie...
powinna wykazać swój interes prawny lub powołać podstawę prawną do określonych żądań, a nadto organ wydający zaświadczenie ma prawo zbadania interesu prawnego osoby...

II SA/Wa 1893/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-06

własnego interesu prawnego. Także Centralna Wojskowa Komisja Lekarska nie znalazła przepisu, na podstawie którego podjęcie przez nią określonych czynności miałoby chronić...
interes prawny K.S.., Zgodnie natomiast z dyspozycją art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności...

I OSK 999/06 - Wyrok NSA z 2007-06-15

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej do wydania decyzji o zwolnieniu kwatery przez oficera. Wobec braku przepisu prawa, stanowiącego podstawę wywiedzenia interesu prawnego...
w Warszawie., W uzasadnieniu podniesiono, że art. 28 K.p.a. przyznaje status strony każdemu, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda...

I OSK 1303/14 - Wyrok NSA z 2015-11-24

strony, jest posiadanie interesu prawnego w inicjowaniu danego postępowania administracyjnego. Sformułowanie 'interes prawny' oznacza wynikające z konkretnej normy prawa...
2010 r., natomiast z art. 690 K.c., z ktorego zamierza wywodzić uprawnienie do lokalu, którego dotyczy przedmiotowa decyzja i w tym upatruje swojego interesu prawnego...

II SA/Wa 1494/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-07

postanowienie z [...] stycznia 2006 r. i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Podkreślił, że ma interes prawny w zaskarżeniu postanowienia...
wniósł o jej odrzucenie uznając, że skarżący nie ma interesu prawnego w złożeniu skargi, nie był stroną postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec B. S...

II SA/Wa 1616/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-17

wymaga przepis prawa,, 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego (§ 2...
, jeżeli wydania zaświadczenia wymaga przepis prawa. Zaświadczenie wydaje się także, jeżeli osoba ubiega się o nie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu...

II SA/Wa 1801/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-16

podniósł, że A. T. nie wykazał istnienia interesu prawnego do uzyskania żądanego zaświadczenia. Podkreślił, że wnioskodawca w istocie neguje prawidłowość naliczenia...
wymaga przepis prawa,, 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego., W przypadkach...

II SA/Wa 565/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-10

faktycznego i prawnego oraz, że wydane zostało w oparciu o subiektywne odczucie organu, co do braku istnienia ważnego interesu wnioskodawcy, uzasadniającego zgłoszony...
do otrzymania z akt sprawy kserokopii żądanych kopii lub odpisów, pomimo wykazania ważnego interesu prawnego, przy zachowaniu formy pisemnej., W odpowiedzi na skargę...

III SA/Lu 102/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-08

) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,, 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym...
interes prawny., W przedmiotowej sprawie takimi przepisami prawnymi stanowiącymi podstawę działania organu administracji państwowej są art. 36 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   86