Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bk 505/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-11-21

nie może przesądzać o braku przymiotu strony innego podmiotu, mającego interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy administracyjnej. Przeciwnie organ administracji państwowej...
obowiązany jest z urzędu ustalić, kto ma w danej sprawie interes prawny lub obowiązek i nawet w przypadku wszczęcia postępowania na wniosek strony, organ administracyjny...

II SA/Bk 506/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-11-21

., W ocenie skarżącej fakt, iż jeden podmiot złożył podanie w sprawie administracyjnej nie może przesądzać o braku przymiotu strony innego podmiotu, mającego interes prawny...
w rozstrzygnięciu sprawy administracyjnej. Przeciwnie organ administracji państwowej obowiązany jest z urzędu ustalić, kto ma w danej sprawie interes prawny lub obowiązek...

III SA/Wr 327/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-01-26

zainicjowane przed podmiot nie będący stroną postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 k.p.a., Odnosząc się do uwag skarżącej dotyczących jej interesu prawnego...
prawnego lub obowiązku prawnego dotyczy postępowanie zakończone decyzją organu I instancji. Tak więc, kluczowe znaczenie dla rozpatrywanej sprawy ma pojęcie interesu...

II GSK 1029/12 - Wyrok NSA z 2013-11-13

rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności i tylko on jest stroną takiego postępowania mającą interes prawny w nabyciu konkretnego uprawnienia., Zdaniem Sądu...
administracyjnego;, 7) niedokonanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we W., oceny posiadania przez skarżącą interesu prawnego do złożenia odwołania od decyzji wydanej...

V SA/Wa 209/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-24

Regionalnego ARiMR w S. wezwał stronę do uzupełnienia powyższego wniosku poprzez wskazanie ważnego interesu prawnego w celu uzyskania zaświadczenia., W odpowiedzi...
na powyższe wezwanie skarżąca pismem z 2 września 2009 r. wskazała, że interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia przejawia się w tym, iż zaświadczenie o żądanej przez Spółkę...

V SA/Wa 1275/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-25

nr [...] , jak również zmarły A.B. , nie wyrażali zgody na wykorzystanie działki w Programie Młody Rolnik, i mają interes prawny, aby uzyskać informację, czy działka została zakwalifikowana...
podyktowane jest interesem prawnym, mającym swoje źródło w prawie własności w rozumieniu art. 140 kc. W dalszej części zażalenia podniesiono, że właścicielami działki...

I SA/Sz 876/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-01-16

w postępowaniu administracyjnym w charakterze strony ten, kto uzasadnia swój interes prawny zdarzeniami i okolicznościami przewidywanymi takimi, które według jego zamiarów, wystąpią...
, że odwołujący nie legitymuje się interesem prawnym, który dawałby mu status strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym przyznania płatności osobie, która w swoim...

I SA/Sz 877/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-01-16

[...] C. P. Organ przyjął, że odwołujący nie legitymuje się interesem prawnym, który dawałby mu status strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym przyznania płatności...
, iż jego interes prawny wynika z faktu ubiegania się o przyznanie płatności za te same działki., W tym kontekście wskazać trzeba, iż przesłanką podmiotową skutecznego...

I SA/Bk 498/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-11-24

organ odwoławczy wyjaśnił, że wznowienia postępowania może żądać wyłącznie strona, czyli każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda...
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek (art. 28 k.p.a.). O posiadaniu przez dany podmiot interesu prawnego we wzięciu udziału w postępowaniu...

III SA/Po 913/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-21

w celach informacyjnych, miała ona w niniejszej sprawie interes faktyczny, a nie interes prawny w rozumieniu art. 28 kpa. Bez znaczenia było badanie podmiotu faktycznie...
, co następuje:, Skarga jest uzasadniona., Zgodnie z art. 28 kpa stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100