Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 678/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-18

, W uzasadnieniu interesu prawnego wnioskodawca stwierdził, że przepisy p.w.p. nie definiują na własny użytek pojęcia interesu prawnego i dlatego w postępowaniu spornym dotyczącym...
unieważnienia patentu ma wprost zastosowanie przepis art. 28 k.p.a., a według tego przepisu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...

VI SA/Wa 1036/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-03

wyłącznego w całości, z kolei istnienie interesu prawnego wywiódł z okoliczności wystosowania przez uczestnika listów, w których zarzucono skarżącemu naruszenie praw...
w sprawie, powtórnie zakwestionował istnienie interesu prawnego po stronie skarżącego, podając, że przywołane przez skarżącego pisma, z których uczestnik wywodził swój interes...

VI SA/Wa 1998/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-20

z dnia 12 września 2005 r. do wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia praw ochronnych zarzucił brak interesu prawnego po stronie wnioskodawcy podnosząc, iż w świetle art. 169 ust...
. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej tylko osoba fizyczna lub prawna, która ma w tym interes prawny jest legitymowana do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie...

II SA/Sz 591/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-03

. Świadczy to o istnieniu jego interesu prawnego w stwierdzeniu nieważności zaskarżonej decyzji. Powołując się na wyrok z dnia 3.04.2014 r., w sprawie sygn. akt I SA/Sz 302714...
Przedsiębiorstwo podniosło, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości co do istnienia interesu prawnego skarżącego Przedsiębiorstwa w zaskarżeniu wyniku...

VI SA/Wa 2013/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-17

ust. 3 p.w.p., Uzasadniając swój interes prawny w żądaniu unieważnienia spornego prawa wnioskodawca wskazywał, że materialnoprawną podstawą interesu prawnego strony...
wcześniejszego spornego prawa ochronnego. Powyższe okoliczności, zdaniem wnioskodawcy, świadczą o jego interesie prawnym w żądaniu unieważnienia spornego prawa, pomimo...

VI SA/Wa 2012/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-17

w związku z art. 315 ust. 3 p.w.p., Uzasadniając swój interes prawny w żądaniu unieważnienia spornego prawa wnioskodawca wskazywał, że materialnoprawną podstawą interesu...
z uwagi na istnienie wcześniejszego spornego prawa ochronnego. Powyższe okoliczności, zdaniem wnioskodawcy, świadczą o jego interesie prawnym w żądaniu unieważnienia...

IV SA/Wa 1072/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-23

z ewidencji ludności zbioru PESEL wykazania, interesu prawnego wnioskodawcy w uzyskaniu wnioskowanych danych adresowych oraz podanie bliższych danych poszukiwanej osoby...
., W odpowiedzi na powyższe pismo zainteresowany złożył wniosek na stosownym formularzu zaś odnosząc się do konieczności udokumentowania swojego interesu prawnego w sprawie...

VI SA/Wa 1066/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-04

interesu prawnego po stronie wnioskodawcy, a nadto podkreślił, że znaki towarowe ION i ION WEST zostały zgłoszone z późniejszym pierwszeństwem niż znaki towarowe LION...
towarowego ingeruje w sferę przysługujących mu praw lub uniemożliwia mu tych praw wykonywanie. W ocenie wnioskodawcy posiada on zatem interes prawny w przedmiotowej sprawie...

VI SA/Wa 625/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-26

, alternatywnie art. 129 ust. 1 pkt 2 P.w.p. w zakresie krzyżówek oraz w zakresie czasopism i książek z krzyżówkami. W uzasadnieniu interesu prawnego Wnioskodawca podniósł...
, że decyzją z [...] marca 2013 r., sygn. [...] oddalił wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Stwierdził, że Wnioskodawca posiada interes prawny...

II OSK 1361/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-28

powołując się na art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) jako naruszenie jej interesu prawnego wskazała drastyczne ograniczenie...
zmodernizowanie tej instalacji, a nawet korzystanie z niej. Skarżąca powołała się na własny, powstały obecnie interes prawny. Podniesiono, że ustalone przeznaczenie terenu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100