Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

I OSK 1375/12 - Wyrok NSA z 2012-09-21

w Warszawie na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim w przedmiocie informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok...
w przedmiocie informacji publicznej., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy., J. P. reprezentująca stowarzyszenie zwykłe V.P....

IV SAB/Gl 72/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-02-21

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę. J.P. reprezentująca stowarzyszenie zwykłe pod nazwą...
rozporządzenia MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej)., We wniosku podkreślono, że wszystkie żądane informacje powinny zostać udostępnione drogą...

IV SA/Gl 407/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-14

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę. W piśmie z dnia 2 stycznia 2017 r...
pytań wymienionych w pkt 3 i 4 wniosku, organ poinformował skarżącego, że poruszone w nich kwestie mają charakter informacji publicznej przetworzonej w rozumieniu...

II SAB/Bk 28/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-09-18

. na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie informacji publicznej 1. zobowiązuje Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania...
do informacji publicznej; 2. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B...

II SAB/Bk 86/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-11-12

. w sprawie ' załatwienia' tzw. Moich wniosków o informacji publicznej w sprawie donosów mojego sąsiada- M. G.', W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania...
niejawnym w dniu 12 listopada 2014 r. sprawy ze skargi S. T. na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie informacji...

IV SA/Gl 337/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-12

. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 października 2016 r...
Stowarzyszenia A w B. na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej...

IV SA/Gl 337/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-04

. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej w kwestii zażalenia strony skarżącej z dnia 30 stycznia 2017 r. na postanowienie z dnia 12 stycznia 2017 r. o odrzuceniu...
. na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej, z powodu...

I OZ 588/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

informacji publicznej dotyczącej dokumentacji medycznej p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku postanowieniem z dnia 5 lipca...
. w przedmiocie informacji publicznej., W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że jak wynika ze złożonego przez S. T. oświadczenia, jest on inwalidą I grupy i prowadzi...

IV SA/Gl 337/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-28

. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej p o s t a n a w i a: odrzucić skargę. W piśmie z dnia 15 marca 2016 r. (nadanym w dniu 30 marca 2016 r.) Stowarzyszenie A wniosło...
. w przedmiocie informacji publicznej., Zarządzeniem z dnia 22 kwietnia 2016 r. strona skarżąca została wezwana do złożenia dokumentu określającego umocowanie P. S...

II SAB/Bk 28/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-06-25

o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie informacji publicznej p o s t a n a w i a przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych S. T. wniósł...
1   Następne >   +2   +5   +10   15