Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X
  • Symbol

II SAB/Op 20/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-28

Zarządu Powiatu Strzeleckiego w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę. Pismem z dnia 13 lipca 2009 r., zaadresowanym do Starosty Powiatu Strzeleckiego, M. S...
., wskazując na przepisy art. 1, art. 4 i art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwrócił się do Powiatu...

II SAB/Wa 603/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-04

[...] z siedzibą w [...] na bezczynność Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Zarząd Powiatu [...] do rozpatrzenia pkt 1 wniosku...
Kancelarii Radców Prawnych [...] z siedzibą w [...] z dnia [...] czerwca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku...

II SAB/Wa 138/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-09

rozpoznania wniosku z dnia [...] października 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - Wnioskiem z dnia 12 października 2015 r. [...] S.A. z siedzibą...
w [...], dalej Spółka, zwróciła się do Zarządu Powiatu w [...] o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej sposobu rozliczenia kwoty 4 965 319, 37 zł wskazanej...

II SAB/Ol 48/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-01

Chybicki (spr.) po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 1 października 2020 r. sprawy ze skargi Federacji A na bezczynność Starosty w udostępnianiu informacji publicznej...
do informacji publicznej, zwróciła się do Starosty '[...]' udzielenie informacji publicznych dotyczących toczącej się procedury antymobbingowej związanej ze zgłoszeniem A. B...

II SAB/Kr 32/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-25

informacji publicznej I. zobowiązuje Zarząd Powiatu [...] do podjęcia czynności lub wydania aktu w sprawie z wniosku R. B. z 28 czerwca 2013 r. w zakresie punktów: 'd...
informacji publicznych w rozumieniu ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a obejmujących wskazanie:, Punkt I. a. kiedy Zarząd Powiatu N. uzyskał wiedzę...

II SAB/Ol 31/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-04-24

. na bezczynność Starosty w udostępnieniu informacji publicznej I. zobowiązuje Starostę do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia 24 stycznia 2018 roku w części dotyczącej pytania...
do Starosty '[...]' z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wszczętego na wniosek G. G. i J. G. wspólników spółki cywilnej '[...]' postępowania...

II SAB/Ol 25/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-10-06

udzielenia informacji publicznej postanawia I. umorzyć postępowanie sądowe; II. zasądzić od Starosty na rzecz skarżącej J. G.-D. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem...
w sprawie udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu pisma skarżąca wskazała, iż w dniu 26 marca 2009r. wystąpiła do Starosty o udostępnienie informacji publicznej...

II SAB/Sz 67/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-08-08

. na bezczynność Zarządu Powiatu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] D.K. i R.K., właściciele Prywatnego Policealnego Studium...
Zawodowego, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego dla Dorosłych i Prywatnego Liceum Uzupełniającego, zwrócili się do Starosty o udostępnienie informacji publicznej...

II SAB/Wa 104/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-05

informacji publicznej 1. zobowiązuje Zarząd Powiatu G. do rozpoznania wniosku J. D. z dnia [...] marca 2010 r. o udzielenie informacji publicznej w terminie 14 dni...
postępowania. W dniu 7 kwietnia 2010 r. J. D. złożył skargę na bezczynność Zarządu Powiatu G. w zakresie udostępnienia informacji publicznej. Jak wynika z akt sprawy...

I OSK 2371/11 - Wyrok NSA z 2012-02-22

skargę na bezczynność Zarządu Powiatu Gostynińskiego w zakresie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej okoliczności odbudowy Zamku Gostynińskiego. Podał, iż w dniu...
2010 r. o udzielenie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż żądana...
1   Następne >   +2   +5   +10   28