Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X

I OSK 2182/13 - Wyrok NSA z 2014-01-24

Komunalnego Gmin w Bełżycach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 4 czerwca 2013 r...
na nieudzieleniu informacji publicznej żądanej we wniosku z dnia [...] listopada 2012 r., W uzasadnieniu skargi podano, że skarżąca Spółka w dniu [...] listopada 2012 r...

II SA/Łd 824/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-05

roku sprawy ze skargi Gminy U. na uchwałę Zarządu Powiatu w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza...
na uchwałę Zarządu Powiatu [...] Nr [...] z dnia [...] roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej w formie kserokopii i dokumentu...

IV SAB/Wr 146/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-30

Miejskiego Zakładu Komunalnego w P. Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Miejski Zakład Komunalny w P. Z. sp. z o.o do rozpoznania wniosku...
skarżącego o udostępnienie informacji publicznej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w terminie 14 dni od daty otrzymania prawomocnego wyroku wraz aktami administracyjnymi; II...

IV SAB/Wr 177/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-12-09

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. B. na bezczynność A Sp. z o.o. z/s w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę. Pismem...
: A ) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Skarżący podniósł zarzut niewłaściwego załatwienia sprawy przez organ , albowiem nie wydał on decyzji na podstawie art. 16...

IV SO/Wr 36/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-19

Zakładu Komunalnego w P. sp. z o.o. z dnia 28 października 2014 r., umarzającego postepowanie o udostepnienie informacji publicznej,, 2. pouczenie o środkach zaskarżenia...
informacji publicznej, a nie pismem skarżącego stanowiącym skargę na bezczynność., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, W niniejszej sprawie skarżący wniósł...

II SAB/Ke 61/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-10-30

niejawnym sprawy ze skargi W. T. na bezczynność Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: I. umorzyć...
Administracyjnego w Kielcach skargę na bezczynność Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej obejmującej pełną...

II SA/Łd 824/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-05

opłat za udostępnienie informacji publicznej p o s t a n a w i a : - nakazać zwrot na rzecz organu - Zarządu Powiatu w P. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu...

IV SAB/Wr 182/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-15

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H.B. na bezczynność Miejskiego Zakładu Komunalnego w P. Z. Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej. Zarządzeniem z dnia 4 października 2016 r. - doręczonym w dniu 12 października 2016 r. - wezwano skarżącego...

IV SAB/Wr 177/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-08-11

udostępnienia informacji publicznej postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Skarżący złożył wniosek o przyznanie...

IV SAB/Wr 315/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-03

niejawnym sprawy ze skargi H. B. na bezczynność Miejskiego Zakładu Komunalnego w P. Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić...
informacji publicznej., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 24 listopada 2015 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł...
1   Następne >   +2   5