Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Dzielnicy X

II SA/Wa 1289/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-22

kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego (ust...
. 2572 ze zm.) oraz na podstawie harmonogramu dla kandydata do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w dniu [...] maja 2014 r. została podana do publicznej wiadomości lista...

III OSK 1367/21 - Wyrok NSA z 2022-07-15

, że koszty te nie zostały uiszczone przez skarżących w całości ani w części., B. P. i G. P. wnieśli także o przeprowadzenie uzupełniającego dowodu z dokumentu - informacji...
z Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego [...] dla lekarza kierującego/POZ z [...] stycznia 2019 r. wydanej przez A. N., specjalistę chorób...

III OSK 152/21 - Wyrok NSA z 2021-03-10

pow. [...]m2. Wobec braku informacji o jego powierzchni mieszkalnej organ przyjął, że powierzchnia ta przekracza 6 m2 na osobę. Stanowi to zaś o niespełnieniu...
aktu z zakresu administracji publicznej. Z zasady legalizmu wyrażonej w art. 7 Konstytucji RP wynika bowiem obowiązek działania organów władzy publicznej na podstawie prawa...

I OSK 1716/19 - Wyrok NSA z 2020-05-27

nie jest decyzja lecz uchwała, tj. akt organu jednostki samorządu terytorialnego podejmowany w sprawie z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 6...
jako akt organu jednostki samorządu terytorialnego podejmowany w sprawie z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 6 p.p.s.a. Do postępowań zwieńczonych...

I OSK 800/17 - Wyrok NSA z 2018-06-12

, w szczególności dyspozycją art. 7 k.p.a., nie mają zastosowania do postępowania zakończonego wydaniem aktu z zakresu administracji publicznej. Organy obowiązane są wyjaśnić prawdę...
informacji pozwalających na możliwość zastosowania 'preferencyjnych zasad najmu'. Ośrodek wydał bowiem opinię na podstawie oświadczeń wnioskodawców złożonych po złożeniu...