Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojskowa Komisja Lekarska X

II SAB/Gd 124/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-03-25

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Skarga K. S. na bezczynność Wojskowej Komendy Uzupełnień w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień o przekazanie informacji publicznych 'do których pierwotnie zobowiązany był Komendant Rektor AWL, jednak informacje te obecnie znajdują...

I OSK 2086/17 - Wyrok NSA z 2018-05-29

informacji publicznej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązał organ do udzielenia wnioskowanej informacji publicznej, wyznaczając termin 14 dni od daty...
. Zdaniem P.B., sytuację taką należy ocenić jako uchylanie się od udostępnienia informacji publicznej, o którą wnosił., W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy M. podniósł...

II SO/Lu 30/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-07-08

niejawnym sprawy z wniosku E. Ł. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za nieprzekazanie w terminie do sądu skargi dotyczącej udostępnienia informacji publicznej...
udostępnienia informacji publicznej (zarejestrowanej pod sygn. akt II SAB/Lu 267/13), w której zawarł wniosek o wymierzenie powyższemu organowi grzywny na podstawie art. 55 § 1...

II SAB/Lu 267/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-25

ze skargi E. L. na bezczynność Wójta Gminy S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a I. umorzyć postępowanie; II. zwrócić E. L. uiszczony wpis...

III SAB/Gd 18/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-09-22

do uzyskania orzeczenia stwierdzającego, że konkretny podmiot władzy publicznej był obowiązany do wydania orzeczenia w określonym czasie., W odpowiedzi na skargę Wojskowy Komendant...
Uzupełnień w G. wskazał, że informację o przebytym zabiegu skarżący zataił a organ nie miał jakichkolwiek podstaw do ponownego skierowania skarżącego do wojskowej...

II SA/Bd 662/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-10-21

on, że sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość...
administracyjnego zawarte w początkowych przepisach kpa, przede wszystkim w art. 7, 8, 9, 10 i 11 kpa. Zgodnie z nimi w toku postępowania organy administracji publicznej stoją...

II SA/Bd 181/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-04-22

.),, Sąd sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Oznacza to, że Sąd rozpoznając skargę ocenia czy zaskarżona decyzja nie narusza...
narkotyków w moczu. Organ odwoławczy co do powyższego ustalenia dodał jedynie informację, że 'test wypadł dodatnio dla opiatów, ((10000ng/ml)'. Ta lakoniczna informacja...

OSK 1203/04 - Wyrok NSA z 2005-03-09

w pouczeniu rozstrzygnięcia Wojskowej Komisji Lekarskiej, gdzie jako organ właściwy, do którego przysługuje odwołanie wskazano sąd administracyjny. Taka informacja...
publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych organów administracji rządowej...

III SA/Kr 178/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-17

rozpoznania na podstawie przedstawionych badań specjalistycznych, przeprowadzonych w NZOZ [...], Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Do odwołania...
z Centrum Medycznego [...] oraz dwóch lekarzy Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego. Także badanie USG jamy brzusznej potwierdzały prawidłowy stan wątroby...

II SA/Bd 24/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-03-21

po wniesieniu skargi do WSA zwróciła się pismem do Pracowni Analityki Lekarskiej Szpitala [...] w zakresie informacji dotyczącej trybu przeprowadzania badań i z pisma...
publicznej pod względem zgodności z prawem. W ramach tak pojętej kontroli sądowej m. in. aktów organów administracji wojskowej sąd administracyjny nie jest uprawniony...
1   Następne >   +2   +5   +10   20