Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Ol 991/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-02-17

z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. orzeka, że zaskarżone postanowienie nie podlega...
postępowania sądowego. Pismem z dnia 6 sierpnia 2008r. P.B. wystąpił do Powiatowego Lekarza Weterynarii w L. o udostępnienie informacji publicznej w postaci trzech...

II SA/Go 455/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-04

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
jako PLW), działając na podstawie art. 16 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz...

IV SA/Wr 383/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-11-20

Fundacji [...] z/s w K. na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. z dnia [...] lipca 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej...
udostępnienia informacji publicznej przetworzonej, dotyczącej pkt 1 lita i lit b wniosku z dnia 23 maja 2019 r., na podstawie art. 138 § 1 pkt. 1 k.p.a. w związku z art. 16 ust. 2...

II SAB/Sz 137/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-12-02

uproszczonym w dniu 2 grudnia 2021 r. sprawy ze skargi M. W. na bezczynność Wojewódzki Lekarz Weterynarii w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza...
Administracyjnego w Szczecinie skargę na bezczynność Organu - Powiatowego Lekarza Weterynarii w S., w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej., Strona...

II SA/Go 1107/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-04-28

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę. Wnioskiem z dnia...
[...] kwietnia 2021 r. M.S. i S.S. zwrócili się do Powiatowego Lekarza Weterynarii o udostępnienie informacji publicznej - 'poprzez wskazanie wraz z przedłożeniem dokumentacji...

II SAB/Ke 145/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-12-08

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie sądowoadministracyjne w zakresie zobowiązania Wojewódzki Lekarz Weterynarii do rozpatrzenia wniosku M...
. W. z dnia [...] września 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej; II. stwierdza, że Wojewódzki Lekarz Weterynarii dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca...

II SA/Rz 581/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-06-15

Weterynarii w [...] w wydaniu żądanych materiałów i informacji publicznej oraz decyzji odmownej w ramach przepisów ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji...
i art. 10 i art. 37 K.p.a. oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Lekarz Weterynarii w [...] wniósł o jej oddalenie. Podał...

II SA/Rz 403/21 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2021-04-14

udzielenia informacji publicznej - p o s t a n a w i a - I. odrzucić skargę; II. zwrócić Stowarzyszeniu [...] kwotę 100 zł (słownie: sto złotych), uiszczoną tytułem wpisu...

II SA/Kr 59/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-05

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z kodem '[...]. - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych odpowiadający...
, na okoliczność ich treści, nie wnosiłby do sprawy żadnych nowych informacji. Dodatkowo, zdaniem [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w K. , podnoszone przez odwołującego...

II SA/Sz 917/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-01-30

kpa., W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił, że w związku z informacją o zatruciach włośniem krętym decyzją z dnia (...) nakazał Spółce (...) natychmiastowe usunięcie...
informacji o podmiotach, którym były dostarczane wyroby mięsne oraz informacji o dostawcach surowców do produkcji prowadzonej przez Spółkę (...) (kontrole przeprowadzono...
1   Następne >   +2   +5   +10   21