Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Konserwator Zabytków X

II SAB/Kr 389/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-05

w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej na wniosek z dnia [...] czerwca 2019 r. I. zobowiązuje [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w K. do wydania...
. (data nadania przesyłki poleconej) skargę na bezczynność Wojewódzki Konserwator Zabytków w zakresie udostępnienia informacji publicznej. W skardze wniósł o:, 1) nakazanie...

II SAB/Wa 204/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-06

Konserwatora Zabytków w przedmiocie informacji publicznej 1. zobowiązuje organ do rozpatrzenia wniosku skarżącego A. K. z dnia [...] stycznia 2012 r. w terminie 14 dni...
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) skierował do [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek...

II SAB/Op 6/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-03-14

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do wydania aktu rozstrzygającego wniosek...
R. K. z dnia 9 listopada 2012 r. lub do dokonania czynności udzielenia żądanej przez skarżącego R. K. informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania...

II SAB/Gd 38/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-23

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie miała miejsca...
. z dnia 28 stycznia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej, 3. oddala wniosek o wymierzenie organowi grzywny, 4. zasądza od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków...

II SAB/Wa 141/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-22

wniosku z dnia [...] grudnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpatrzenia wniosku z dnia...
września 2001 r. o dostępie informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764), M. K., reprezentowany przez radcę prawnego - M. B. wystąpił o udzielenie następującej...

II SAB/Wa 333/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-24

Zabytków w przedmiocie rozpoznania punktów 10, 11 i 12 wniosku z dnia [...] lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje [...] Wojewódzkiego...
Konserwatora Zabytków do rozpoznania punktów 10, 11 i 12 wniosku Polskiego Związku [...] z siedzibą w W. z dnia [...] lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej...

II SAB/Kr 388/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-27

. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej na wniosek z dnia [...] kwietnia 2019 r. I. stwierdza, że Wojewódzki Konserwator Zabytków dopuścił się bezczynności...
[...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w K. w zakresie udostępnienia informacji publicznej. W skardze wniósł o:, 1) nakazanie [...] Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków...

IV SAB/Po 72/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-07-22

Zabytków Delegatura w K. w przedmiocie udostępnienie informacji publicznej 1. umarza postępowanie sądowoadministracyjne w zakresie zobowiązania Wojewódzki Konserwator...
udostępnienia informacji publicznej, wnosząc o zobowiązanie organu do załatwienia wniosku z dnia [...] lutego 2021 r. oraz rozstrzygnięcie o kosztach postępowania...

IV SAB/Gl 133/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-06

Zabytków w K. w przedmiocie informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2. w pozostałym zakresie umarza...
[...], wystąpił do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w K., w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 z późn. zm...

II SAB/Bk 83/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-10-13

. sprawy ze skargi T. J. na bezczynność P. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w B. w przedmiocie informacji publicznej 1. umarza postępowanie sądowe w sprawie, 2. stwierdza...
informacji publicznej w przedmiocie udostępnienia w formie elektronicznej zanonimizowanych kopii wszystkich zawiadomień o znalezieniu zabytku archeologicznego...
1   Następne >   +2   +5   +10   12