Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

II SAB/Ol 49/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-06-12

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w udostępnieniu informacji publicznej 1) umarza postępowanie sądowe w zakresie bezczynności; 2) stwierdza, że bezczynność organu...
Sanitarnego w '[...]' (dalej jako 'organ administracji') o udostępnienie informacji publicznej w postaci odpowiedzi na 26 szczegółowych pytań z zakresu szczepień, w szczególności...

II SAB/Bd 80/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-11-20

. na bezczynność Państwowego [...] Inspektora Sanitarnego w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. W dniu [...] lipca 2018 r. M. K. złożył...
bezpośrednio w siedzibie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w L. wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wnosił o pełną i rzetelną odpowiedź na 23...

I OSK 898/18 - Wyrok NSA z 2019-09-26

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) oddala skargę kasacyjną; 2) oddala wniosek o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania...
skargę K.B. i G.Z. na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Wyrok zapadł w następującym...

II SA/Rz 483/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-07-05

informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia 14 stycznia 2022 r. nr PSRP.0552.1.2021; II...
2022 r. nr SE.906.1.17.2022.MR w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., Z akt administracyjnych wynika, że wnioskiem z dnia 10 grudnia 2021 r...

IV SAB/Gl 112/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-23

Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie bezczynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1) umorzyć postępowanie; 2) zwrócić skarżącemu kwotę: 100 złotych...
na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K. polegającą na niezałatwieniu jego wniosku z dnia 2 czerwca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej...

II SAB/Gd 20/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-03-25

ze skargi M. W. na przewlekłe prowadzenie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej postanawia 1. odrzucić...
Budowlanego postępowania w sprawie z wniosku skarżącego z dnia 26 listopada 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej, podkreślając, że w piśmie z dnia 10 grudnia...

II SA/Rz 926/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-02-01

i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (...) (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304 ze zm...
1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności) - znajdowały się na wierzchniej części etykiety., W uzasadnieniu...

II SA/Lu 459/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-03

fizjologicznym. Według skarżącej zachęcanie do spożywania preparatu poprzez informację o właściwościach bromelainy, należy porównać do publicznych kampanii...
Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu...

II SA/Lu 1015/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-02-20

do dodania do żywności lub pasz, bądź którą można do nich dodać. W tym celu podmioty te powinny utworzyć systemy i procedury umożliwiające przekazanie takich informacji...
do pobierania żywności z nazwą w systemie komputerowym 'W. ' - nieoznakowane w języku polskim - zawierające informacje na etykiecie: 'H. [...] M. [...]', symbol...

III SA/Lu 967/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-25

'W.', znajdującego się w C. przy ulicy L. [...], działając na podstawie informacji ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala...
, Uszas, Surja i cenami jednostkowymi produktów. W toku kontroli przedstawiciele PPIS w C. ustalili (na podstawie informacji uzyskanych od sprzedawczyń), że artykuły...
1   Następne >   +2   +5   +10   49