Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

II SA/Rz 1184/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-05-21

podał, że zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej odmowa udzielenia informacji powinna przybrać formę decyzji. J. K. posiada...
informacji na temat nieruchomości należących do dłużnika, a pogląd prawny, że ZUS może skutecznie zwracać się do organów administracji publicznej o udzielenie informacji...

I OSK 2076/12 - Wyrok NSA z 2014-02-07

przez stronę we wniosku art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przyznającym właśnie organom administracji publicznej prawo do uzyskania informacji...
stanowi o obowiązku udzielenia informacji na żądanie organów administracji publicznej bezwarunkowo, natomiast warunek realizacji zadania publicznego związanego z gruntami...

II SAB/Wa 330/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-27

ze skargi W. S. na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej...
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...], polegającą na nierozpatrzeniu jego wniosku z dnia 20 września 2010 r. w przedmiocie dostępu do informacji...

I OSK 180/13 - Wyrok NSA z 2014-10-01

może zwracać się do organów administracji publicznej o udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, niezależnie od tego, iż nie jest uprawniony...
wyższego stopnia zauważył, że informacje objęte wnioskiem nie stanowią informacji publicznej, której można domagać się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

II SA/Bd 1474/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-09-27

w sprawie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:, Prawo do uzyskania informacji publicznych przewiduje art. 61 Konstytucji RP, stanowiąc...
jednocześnie w ust. 4, iż tryb ich udzielania określają ustawy. Podstawowym aktem w tym zakresie jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz...

III SA/Gd 811/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-16

, jak również zwracać się o udzielenie informacji do organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podległych lub podporządkowanych, a także innych podmiotów...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) wnoszący zażalenie podważył formę rozstrzygnięcia wskazując, że odmowa...

I OSK 332/10 - Wyrok NSA z 2011-01-04

się on udostępnienia informacji publicznej, do której to dostęp regulowany jest przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz...
jako żądanie dostępu do informacji publicznej, które to postępowanie regulowane jest zapisami ustawy o ochronie danych osobowy., Odpowiedź na skargę kasacyjną nie została...

II SA/Rz 789/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-09-24

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 782) poprzez jego niezastosowanie, art. 24 ust. 5...
dostępny na stronie internetowej: orzeczenia.nsa.gov.pl)., Chybiony jest również zarzut naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z treścią art...

III SA/Gd 123/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-03-22

, poprzez błędne przyjęcie, iż odmowa udzielenia informacji publicznej następuje w drodze postanowienia, zamiast wydania decyzji zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia...
6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.)., Uzasadniając zarzuty podniesiono, między innymi, że w toku postępowania Starosta...

III SA/Gd 124/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-03-22

przyjęcie, iż odmowa udzielenia informacji publicznej następuje w drodze postanowienia, zamiast wydania decyzji zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001 r...
. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.)., Uzasadniając zarzuty podniesiono, między innymi, że w toku postępowania Starosta [...] zażądał...
1   Następne >   +2   +5   +10   100