Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzka Komisja Lekarska X

II SAB/Bd 85/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-03-15

o udzielenie informacji, czy składał zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia na nie załatwienie sprawy w terminie, pod rygorem uznania, że takiego...
, które powinno być skierowane do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Dopiero po otrzymaniu postanowienia zawierającego rozstrzygnięcie tak wniesionego zażalenia możliwe...

III SA/Kr 1026/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-10

z aktualnie toczącym się procesem zapalnym. Zdaniem skarżącego w karcie szpitalnej zawarto informacje wystarczające do orzeczenia kategorii D. Skarżący zwrócił...
przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Oznacza to, że przedmiotem kontroli Sądu jest zgodność z prawem zaskarżonej decyzji, przy czym...

II SA/Wa 930/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-05

Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Podniósł również, że obowiązujące przepisy nie przewidują uzasadnienia takich orzeczeń ani zamieszczania w nich informacji o przysługujących...
, dotyczące ustalenia zdolności do służby, są organami administracji publicznej i swe rozstrzygnięcia podejmują w formie decyzji administracyjnych, nazwanych orzeczeniami...

II SA/Bd 485/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-06-27

zdrowia 'D'; art. 9 k.p.a. poprzez brak udzielenia informacji o stanie faktycznym i prawnym, wyjaśnień, czy wskazówek dotyczących sprawy; art. 10 i art. 81 k.p.a. poprzez...
publicznej złożono wniosek o wszczęcie postępowania, a postępowanie z uzasadnionych przyczyn nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie...

II SA/Ke 565/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-10-23

, że wynika z niego jedynie informacja, że w listopadzie 2012 r. (czyli 18 miesięcy po dniu wydania orzeczenia z 19 maja 2011 r.) u strony nie było niedoboru hormonu...
.), zwanej dalej P.p.s.a., wojewódzkie sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Stosownie do art. 133 §...

IV SA/Gl 629/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-16

i utrudniała będzie możliwość pełnego korzystania z praw publicznych. Zaakcentował również, że przedmiotowego orzeczenia nie otrzymała, ponieważ odebrał je ojciec, natomiast...
ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg...

IV SA/Po 808/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-01-16

działalności administracji publicznej, przy czym § 2 wspomnianego przepisu stanowi, iż kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią...
nie pozostawia zatem wątpliwości co do tego, że zaskarżona decyzja lub postanowienie mogą ulec uchyleniu tylko wtedy, gdy organom administracji publicznej można postawić uzasadniony...

III SA/Kr 626/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-09-18

została dołączona do skargi do WSA. Racjonalnie działająca strona zazwyczaj przekazuje organowi możliwie najwięcej informacji, które uważa za korzystne dla siebie i dlatego...
dokumentacji, ani wyczerpującej informacji. Uzasadniło to uwzględnienie skargi na zasadzie art.145 § 1 pkt 1 lit.c Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

III SA/Kr 727/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-10

/ obserwację szpitalną' do Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w celu - wobec mało czytelnego ręcznego pisma...
- prawdopodobnie badań psychologicznych. Z informacji umieszczonej na tej 'Karcie' wynika, że 'Karta' dotyczy skierowania na badania specjalistyczne lub skierowania na obserwację...

II SA/Bd 554/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-09-17

stycznia 2006 r. w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy (Dz. U. Nr 18, poz. 142), będące organami administracji publicznej, wydają orzeczenia...
postępowania administracyjnego., Zgodnie z unormowaną w art. 7 kpa zasadą prawdy obiektywnej organy administracji publicznej stoją w toku postępowania na straży praworządności...
1   Następne >   3