Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wójt Gminy X
  • Symbol

I OSK 169/09 - Wyrok NSA z 2009-10-07

w Łodzi z dnia 13 sierpnia 2008 r. sygn. akt II SAB/Łd 28/08 w sprawie ze skargi J. K. na bezczynność Wójta Gminy Ozorków w przedmiocie udzielenia informacji publicznej...
wyrokiem z dnia 13 sierpnia 2008 r. sygn. akt II SAB/Łd 28/08, oddalił skargę J. K. na bezczynność Wójta Gminy w Ozorkowie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej...

II SAB/Kr 423/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-30

sprawy ze skargi P.K. na bezczynność Wójta Gminy L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Wójta Gminy L. do wydania w terminie 14-stu dni aktu...
administracyjnego lub dokonania czynności w sprawie z wniosku skarżącego P.K. z dnia 28 lipca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej; II. stwierdza, że bezczynność...

I OSK 1737/10 - Wyrok NSA z 2010-12-07

Andrzejewo w przedmiocie dostępu do informacji publicznej dotyczącej sprzedaży przez Gminę Andrzejewo działek nr (...) oraz unieważnienie tej umowy sprzedaży oddala...
Andrzejewo do rozpoznania wniosku A. G. i J. S. z dnia 15 czerwca 2009 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej sprzedaży przez Gminę Andrzejewo działek...

II SAB/Gd 2/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-06

Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy do rozpatrzenia wniosku skarżącej B. J. z dnia 11 listopada 2014 roku o udzielenie...
informacji publicznej w przedmiocie wydatkowania środków z budżetu gminy w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych wraz z wyrokiem ze stwierdzeniem...

II SAB/Bd 33/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-07-04

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy S. do rozpatrzenia wniosku skarżącego A.C. o udostępnienie informacji publicznej z dnia...
publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm., dalej powoływanej jako 'ustawa o dostępie do informacji publicznej' lub 'udup'), do Wójta Gminy wniosek o udostępnienie...

I OSK 1736/10 - Wyrok NSA z 2010-12-07

[...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej dotyczącej zamówień publicznych realizowanych na rzecz Gminy [...]przez firmę Transport Towarowy, Roboty Drogowe, Usługi...
i J. S. na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, zobowiązał Wójta Gminy [...] do rozpoznania wniosku A.G. i J. S. z dnia 15...

IV SAB/Wr 86/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-10

udostępnienia informacji publicznej, , zobowiązuje Wójta Gminy Ż. do rozpoznania wniosku skarżącej B. Ż. z dnia 19 marca 2014 r. w terminie 14 dni od doręczenia organowi...
r. B. Ż. zwróciła się do Wójta Gminy Ż. o udostępnienie informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

I OSK 770/12 - Wyrok NSA z 2012-06-21

z 8 czerwca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z dnia 5 grudnia 2011 r., sygn. akt II SAB/Wa 248/11, Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Warszawie oddalił skargę J. S. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Sąd podał...

II SAB/Sz 36/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-04-21

w dniu 21 kwietnia 2022 r. sprawy ze skargi K. B. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza bezczynność Wójta Gminy...
. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 - dalej w skrócie 'u.d.i.p.') K. B. (dalej: 'Wnioskodawczyni...

II SAB/Łd 28/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-08-13

roku sprawy ze skargi J. K. na bezczynność Wójta Gminy w O. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę. Pismem z dnia 14 kwietnia 2008 roku J. K. wezwał Wójta...
Gminy w O. do podjęcia czynności nakazanych prawem, polegających na opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) pełnej dokumentacji dotyczącej przebiegu i efektów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100