Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

II SAB/Kr 57/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-21

informacji publicznej skargę oddala Pismem z dnia 26 marca 2013 r. (data wpływu 28.03.2013 r.) P.S., wniósł do skargę na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym...
Sączu polegającą na braku załatwienia jego wniosku z dnia 12 grudnia 2012 r. złożonego na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, a dotyczącego...

I SAB/Kr 23/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-27

Rejonową [...]. Strona skarżąca zauważyła, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego [...] już znacznie wcześniej (zanim uzyskał informację od likwidatora spółki I. ) dysponował wiedzą...
mogących mieć wpływ na ocenę rzetelności transakcji pomiędzy G. sp. z o.o. a wskazaną I. sp. z o.o. oraz przekazanie informacji mogących mieć wpływ na ustalenia kontroli...

I SA/Gd 384/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-02

niejawnym sprawy ze skargi J.M. na wezwanie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 16 grudnia 2013 r., nr [...], do złożenia informacji o wysokości obrotów uzyskanych w 2012 r...
do wezwania formularza, informacji o wysokości uzyskanych w roku 2012 przez Pana P.W. obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej...

I SA/Gd 383/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-02

niejawnym sprawy ze skargi J.M. na wezwanie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 9 grudnia 2013 r., nr [...], do złożenia informacji o wysokości obrotów uzyskanych w 2012 r...
do wezwania formularza, informacji o wysokości uzyskanych w roku 2012 przez Pana Z.S. obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej...

I SAB/Kr 4/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-08

wpłynął wniosek strony o udzielenie informacji o stanie zadłużenia względem wierzyciela 'P ' S.A. z siedzibą w R. Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił się do wierzyciela...
o podanie informacji o stanie zadłużenia. Po ich uzyskaniu w dniu 24 stycznia 2013 r., organ egzekucyjny udzielił odpowiedzi pismem z dnia 25 stycznia 2013 r. W dniu 29...

I SA/Kr 424/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-06-05

administracyjny jest właściwy do rozpoznawania sprawy., Zgodnie z jego treścią sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki...
określone w ustawie. Z kolei w myśl § 2 art. 3 p.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:, 1...

I SA/Kr 429/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-12

. Wytknęła organowi, że w trakcie wizji lokalnej w biurowcu przy ul. [...] w K. nie podjął się uzyskania informacji o skarżącej od właściciela budynku spółki G. sp. z w K...
., ani od podmiotu z którym skarżąca miała zawarta umowę najmu lokalu. Informacje uzyskano natomiast od personelu ochrony budynku oraz sekretariatu kancelarii prawnej Forystek...

I SA/Kr 668/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-20

138.147.416,00 zł, które wykazała w złożonej do Pierwszego M. Urzędu Skarbowego w W. informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego...
w złożonej do Pierwszego M. Urzędu Skarbowego w W. informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających...

I SAB/Łd 10/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-23

przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego W. - Ś. kontroli podatkowej wobec podmiotu: B Sp. z o.o. w zakresie podatku VAT za okres styczeń - wrzesień 2018 r. Informacje...
administracji publicznej było wymuszenie nadania ich czynnościom sprawnego biegu, a więc zrealizowania interesu publicznego (sprawnego funkcjonowania aparatu administracji...

I SA/Gd 955/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-01-02

przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270), kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:, 1...
lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;, 5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu...
1   Następne >   +2   5