Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Patentowy RP X

II SAB/Wa 218/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-11

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] października 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Urzędu...
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej do rozpoznania wniosku z dnia [...] października 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia...

II SAB/Wa 119/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-07

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej - 1) zobowiązać Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej do rozpoznania wniosku B.K. z dnia [...] czerwca 2005 r...
. o udzielenie informacji publicznej w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku 2) zasądza od Prezesa Urzędu Patentowego RP na rzecz skarżącego B.K....

I OSK 953/19 - Wyrok NSA z 2020-04-30

., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 7 grudnia 2018 r., sygn. akt II SA/Wa 954/18 Wojewódzki Sąd...
') złożył do Urzędu Patentowego RP wniosek, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnienie informacji publicznej (tekst jednolity Dz...

II SAB/Wa 705/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-12

w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - B. K. (zwany dalej: 'Skarżącym') wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę...
na bezczynność Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (zwanego dalej: 'Prezesem Urzędu') w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Stan faktyczny...

I OSK 1550/11 - Wyrok NSA z 2011-12-01

wniosku z [...] listopada 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie...
Urzędu Patentowego RP w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] listopada 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej., Sąd pierwszej instancji orzekał...

II SA/Wa 954/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Pismem z dnia [...] grudnia 2017 r. W. K. (dalej...
jako 'skarżący' lub 'wnioskodawca') złożył do Urzędu Patentowego RP wniosek, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnienie informacji publicznej (tekst...

II SAB/Wa 99/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-24

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej do rozpoznania wniosku D.O z dnia [...] grudnia 2004 r. o udzielenie...
informacji publicznej w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej...

II GSK 459/07 - Wyrok NSA z 2008-03-20

publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) informacji publicznej w postaci wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawach o sygn. VI SA/Wa 1219/04 oraz VI SA/Wa...
jego wniosku z dnia 27 czerwca 2006 r. w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dostęp do akt zgłoszenia w sprawie [...] możliwy jest na podstawie art. 251...

II SAB/Wa 88/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-13

Patentowego RP w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 22 listopada 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - Pismem z dnia 22 listopada 2010 r. B.K....
zwrócił się do Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (RP) z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z akt znaku towarowego 'P.P.', tj. o wyjaśnienie...

II SAB/Wa 63/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-05

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Urzędu Patentowego do rozpatrzenia wniosku B. K. z dnia 11 czerwca 2004 r. o udzielenie informacji publicznej...
, które znakami towarowymi być nie mogą. B. K., wskazał na art. 6 ust. 1 pkt 4 lit a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198...
1   Następne >   +2   +5   +10   100