Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

IV SA/Gl 116/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-16

Górniczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę. Dnia 13 lipca 2017 roku T. M., w piśmie skierowanym do Dyrektora Okręgowego Urzędu...
Górniczego w K., złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci fotokopii zatwierdzonego planu ruchu zakładu górniczego na udzielenie koncesji...

IV SA/Gl 599/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-27

Urzędu Górniczego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu...
żądania alternatywnie jako pytanie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej lub ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

III SA/Gl 368/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-14

Wyższego Urzędu Górniczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie udostępniania informacji publicznej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Prezes...
Okręgowego Urzędu Górniczego (OUG) w G. z [...] r. nr [...] odmawiającą udostępnienia informacji publicznej 'w zakresie odnoszącym się do udostępnienia Wnioskodawcy Planu...

IV SA/Gl 607/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-10-25

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. D., K.W. i A. B. na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie informacji publicznej postanawia o d r...

IV SA/Gl 403/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-02

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie informacji publicznej postanawia...
. Nr [...] stwierdzające niedopuszczalność odwołania od pisma Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w K. z dnia [...] r. w przedmiocie informacji publicznej, Zarządzeniem Zastępcy...

III SAB/Gl 174/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-24

postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 4a, a w przypadku informacji publicznej także innych...
o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2167), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej...

II SA/Gl 742/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-06

27 maja 2020 w trybie informacji publicznej., Pismem z dnia 10 stycznia 2022 r. skarżący wystąpił z żądaniem wznowienia postępowania zgodnie z art. 145 §1 pkt 4 k.p.a....
74/19, lex nr 2677343)., Prezes WUG wyjaśnił, że w rozpatrywanej sprawie, zgodnie z informacjami uzyskanymi od Dyrektora OUG, skarżący był wymieniony w 'Zestawieniu...

III SA/Gl 561/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-28

o wstrzymanie wszystkich czynności prowadzonych w tym postępowaniu do czasu uzyskania informacji publicznej z Wydziału Architektoniczno- Budowlanego i Środowiska Starostwa...
Prawa budowlanego. Na uznanie nie zasługuje też wniosek o 'wstrzymanie wszystkich czynności prowadzonych w tym postępowaniu do czasu uzyskania informacji publicznej...

III SAB/Gl 127/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-17

prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 4a, a w przypadku informacji publicznej także innych podmiotów zobowiązanych do jej udzielenia., Podkreślić również należy...
administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem...

III SAB/Gl 175/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-26

w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 4a, a w przypadku informacji publicznej także innych podmiotów...
administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2167), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola...
1   Następne >   +2   +5   +10   19