Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

II SAB/Ol 67/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-01-24

Sztabu Wojskowego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I. zobowiązuje Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego do rozpoznania wniosku P. B. z dnia...
publicznej., W odpowiedzi Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego drogą elektroniczną poinformował wnioskodawcę, że w świetle art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji...

II SAB/Ol 38/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-02

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w udzieleniu informacji publicznej I zobowiązuje Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego do udostępnienia skarżącemu w terminie 14 dni...
od doręczenia wyroku informacji publicznej w zakresie objętym wnioskiem skarżącego z dnia 8 grudnia 2010 roku lub wydania w tym terminie decyzji o odmowie udostępnienia...

I OSK 1510/11 - Wyrok NSA z 2011-10-06

., sygn. akt II SAB/Ol 38/11 zobowiązującego Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie do udostępnienia informacji publicznej w sprawie ze skargi P. B. na bezczynność...
Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie w udzieleniu informacji publicznej postanawia: 1. uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania...

II SO/Ol 3/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-05-12

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - treści decyzji z dnia 2 września 2010 r., nr x. Skarżący pod koniec 2010 r. otrzymał telefoniczną informację, że zostanie do niego...
zakwalifikowania ich jako podlegającej ujawnieniu informacji publicznej, w ocenie organu, dopiero po zakończeniu postępowania odszkodowawczego w dniu 7 kwietnia 2011 r., Sąd...

II SO/Ol 3/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-08-18

udostępnienia informacji publicznej; 2\ zasądzić od Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego na rzecz skarżącego P. B. kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów...
jego skarga na bezczynność Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w postaci treści decyzji tego organu z dnia 2...

I OZ 421/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-15

do wrażliwych danych osobowych i ewentualnego zakwalifikowania ich jako podlegającej ujawnieniu informacji publicznej, w ocenie organu, dopiero po zakończeniu postępowania...
o odszkodowanie, co do której skarżący domagał się dostępu w trybie informacji publicznej. Niezależnie od oceny prawidłowości trybu postępowania organu, opóźnienie w wykonaniu...

II SO/Ol 14/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-10-25

, że jego skarga na bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - treści decyzji z dnia 2 września 2010 r., nr x, wpłynęła do organu administracji...
, i sprawnego załatwienia sprawy, lecz związana była ze specyfiką sporu o to czy informacje zawarte w aktach odszkodowawczych są informacją publiczną, co wiązało...

II SO/Ol 3/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-08-18

Wniosek P. B. o wymierzenie grzywny Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w O. w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a postanawia sprostować oczywistą omyłkę pisarską zawartą w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 sierpnia 2011 r. (sygn. akt II SO/Ol 3/11) w ten sposób, że w miejsce zwrotu 'WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ' wpisać 'POSTANOWIENIE' WSA/post.1 - sentencja postanowienia

I OZ 1084/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-17

Wniosek P.B. o uzupełnienie postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 stycznia 2012 r. sygn. akt I OZ 1084/11 o uchyleniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 października 2011 r. sygn. akt II SO/OI 14/11 i odrzuceniu wniosku o wymierzenie organowi grzywny. w sprawie z wniosku P.B. o wymierzenie grzywny Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie za nienadesłanie w terminie odpowiedzi na wniosek skarżącego o wymierzenie temu organowi grz...

II SAB/Łd 100/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-03

), w tym także za pośrednictwem organu administracji publicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tej sprawie bezspornym jest, że skarżący nie opatrzył skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   15