Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

II SAB/Wa 852/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-30

z dnia [...] października 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę A. C. (reprezentowana przez pełnomocnika - radcę prawnego), pismem z dnia 27...
rozpatrzenia jej wniosku z dnia [...] października 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej., Skarżąca wniosła o stwierdzenie, że Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców...

I OSK 2098/19 - Wyrok NSA z 2020-06-15

w W. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] sierpnia 2018 roku Nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1/ uchyla zaskarżony wyrok...
Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] sierpnia 2018 r. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Wa 1833/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

w W. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330; dalej 'u.d.i.p') oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...

IV SA/Wa 1684/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-12

, że Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców ma nadal swoją siedzibę w [...] przy ul. [...], co potwierdza również informacja na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej...
ujawnionego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), jak również na pieczęci widniejącej na przesyłce zawierającej zaskarżoną decyzję., Zgodnie z art. 85 p.p.s.a. czynność...

II OZ 565/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-06

(państwowym) Biuletynie Informacji Publicznej, jako jedyny adres organu) zamiast na adres korespondencyjny po upływie terminu do wniesienia skargi, należy uznać...
Informacji Publicznej uzasadnia twierdzenie, że pełnomocnik skarżącego mógł pozostawać w usprawiedliwionym błędzie co do adresu, na który należało przesłać skargę...

II SAB/Wa 361/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-18

ze skargi K. M. na bezczynność Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] maja 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej...
Cudzoziemców w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] maja 2013 r., o udostępnienie informacji publicznej., Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II...

IV SA/Wa 3802/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-25

r. ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić wyłącznie ze względu na określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji...

IV SA/Wa 320/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-22

, Biuletynie Informacji Publicznej, czy innych dokumentach., W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do skutecznego wniesienia przez stronę odwołania na dany adres...
publicznej wskazał między innymi, że cudzoziemiec był prawidłowo pouczony o możliwości złożenia odwołania do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody...

II OZ 456/21 - Postanowienie NSA z 2021-07-27

, tożsamy adres widnieje na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu do Spraw Cudzoziemców jako adres do korespondencji Urzędu. To zatem na ten adres...
skargi - data wniesienia (oddania we właściwym urzędzie) do organu administracji publicznej (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Podkreślić przy tym należy, że skutek wniesienia pisma...

IV SA/Wa 2072/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-08

podawania przez ten organ tylko niektórych swoich adresów w korespondencji, Biuletynie Informacji Publicznej, czy innych dokumentach. Prawidłowe wskazanie siedziby organu...
braku informacji o jej wykonaniu od dnia upływu dobrowolnego powrotu w niej określonego oraz o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100