Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Cywilnej X

I OSK 517/06 - Wyrok NSA z 2007-02-09

do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 9 stycznia 2006r sygn. akt. II SA/Wa 2043/05 uchylił decyzję Szefa Służby...
Cywilnej z [...] nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Szefa Służby Cywilnej z [...], nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. Wyrok został wydany...

II SA/Wa 46/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-27

na wyższe stanowiska w służbie cywilnej stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198...
ze zm./., Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy., Z kolei art. 6 ustawy zawiera...

II SA/Wa 2043/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-09

. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] listopada 2003r...
oraz w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej:, I) wszystkich materiałów służących przeprowadzeniu konkursu na stanowisko dyrektora generalnego Ministerstwa Spraw...

II SAB/Wa 1/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-24

do informacji publicznej 1) zobowiązuje Szefa Służby Cywilnej do rozpatrzenia wniosku W. F. z dnia 3 listopada 2005 r. o udzielenie informacji publicznej w zakresie punktu 4...
poinformował, że R. K. nie wyraził zgody na ujawnienie informacji, na jaki okres została z nim wówczas zawarta umowa. Zgodził się jedynie na udzielanie informacji publicznych...

OSK 1881/04 - Wyrok NSA z 2005-10-25

[...] nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej uchyla zaskarżony wyrok i przekazuję sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie...
ją decyzję Szefa Służby Cywilnej z [...], nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. W uzasadnieniu sąd podniósł, że istota sprawy sprowadzała się do ustalenia...

II SAB/Wa 2/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-24

do informacji publicznej postanawia: 1) umorzyć postępowanie w zakresie punktu 1, 2 i 5 wniosku W.F. z dnia 21 listopada 2005 r. o udzielenie informacji publicznej; 2) odrzucić...
Patentowego. Wniósł o zobowiązanie organu do wykonania ustawowego obowiązku udzielenia informacji publicznej, zastosowanie dyspozycji przepisu art. 23 ustawy o dostępie...

II SA/Wa 1480/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-09

ze skargi A. C. na decyzję Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] czerwca 2005r. nr [...] w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić skargę...
do informacji publicznej., Jednocześnie dodała, że zgodnie z art. 73 Kpa. organ administracji publicznej jest obowiązany umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie...

II SA 3665/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-22

Cywilnej z dnia [...] sierpnia 2003 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały oraz poprzedzających ją uchwał...
sprawy oraz uchwały nr [...] Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej z dnia [...] stycznia 2002 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej ; 2. zasądza...

II SA/Wa 1258/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-09

Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 marca 2006 r. sygn. akt II SAB/Wa 1/06 w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) oddala skargę w zakresie dotyczącym niewykonania pkt...
do informacji publicznej, zobowiązał organ do rozpatrzenia wniosku W. F. z dnia 3 listopada 2005 r. o udzielenie informacji publicznej w zakresie pkt 4 tego wniosku w terminie...

II SA/Wa 28/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-02-09

ze skargi A. C. na decyzję Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] września 2005r. nr [...] w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić skargę...
1   Następne >   +2   +5   7