Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

II SA/Wa 2418/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-10

z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał w dniu...
J. C. udostępnienia żądanej informacji publicznej., W uzasadnieniu decyzji z dnia [...] października 2020 r. nr [...], organ nadmienił, że J. C. pismem z dnia...

I OSK 2306/19 - Wyrok NSA z 2020-06-18

. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. oddala wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o zasądzenie...
Krajowej Administracji Skarbowej z [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., Na mocy tej decyzji odmówiono skarżącej...

II SA/Wa 1139/23 - Wyrok WSA w Warszawie z 2024-01-17

Krajowej Administracji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2023 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią...
Administracji Skarbowej w [...] (dalej 'DIAS' lub 'organ, I instancji') o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wysokości wynagrodzenia (łącznie brutto) D. P...

II SA/Wa 2417/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-10

z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał w dniu...
., nr [...], odmawiającą J. C. udostępnienia żądanej informacji publicznej., Organ wskazał, iż J. C. pismem z dnia [...] czerwca 2020 r. wystąpił do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej...

II SA/Wa 1680/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-29

Administracji Skarbowej z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy...
następującej informacji publicznej udzielonej na piśmie:, 1) ile opinii pisemnych sporządził biegły R. R. w latach 2013 - 2018 na potrzeby prowadzonych przez urzędy celne (obecnie...

II SA/Wa 1650/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-25

[...] w [...] na decyzję Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę I. Stan sprawy...
. odmawiającą udostępnienia informacji publicznej., Szef KAS w podstawie prawnej wskazał art. 127 § 1 i 2, art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania...

III OSK 3410/21 - Wyrok NSA z 2024-01-17

udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej...
-Skarbowego [...] (dalej: Naczelnik) z dnia 28 października 2019 r. nr 398000-CWO-1.0150.9.2019.6 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz zasądził...

II SA/Wa 2237/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-13

[...] w [...] na decyzję Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
w części utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] w zakresie w jakim odmawiała udostępnienia informacji publicznej żądanej w punkcie...

II SA/Wa 2008/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-30

. na posiedzeniu niejawnym skargi S. S. na pismo Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia [...] czerwca 2018 r., nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia...
w [...] o udostępnienie informacji publicznej w postaci:, - wszystkich dokumentów jakie zaistniały po pierwszej i unieważnionej rozmowie kwalifikacyjnej, w tym arkuszy...

II SA/Wa 1817/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-25

Skarbowej z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia Informacji publicznej oddala skargę Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] (dalej...
do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330, dalej jako 'u.d.i.p.') odmówił A. J.(dalej jako 'wnioskodawczyni' lub 'strona') udostępnienia informacji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   79