Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

I OSK 2187/15 - Wyrok NSA z 2017-06-27

[...] na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej: w pkt 1 zobowiązał organ do rozpatrzenia wniosku skarżącej z [...] maja 2014 r. o udostępnienie...

I OSK 3271/14 - Wyrok NSA z 2016-06-30

Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 27 stycznia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Pismem...
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o udostępnienie których zwróciła się skarżąca, nie należą do materii informacji publicznej w rozumieniu art. 61 ust. 1 Konstytucji RP...

I OSK 2679/16 - Wyrok NSA z 2018-10-26

[...] na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia [...] stycznia 2016 r. oddala...
Fundacji [...] na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia [...] stycznia 2016 r., zobowiązał Szefa...

II SAB/Wa 220/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-17

rozpoznania wniosku z dnia [...] marca 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę Stowarzyszenie [...] z siedzibą w W. w dniu [...] marca 2020 r. zwróciło...
się do Agencji Wywiadu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej informacji o tym kto i kiedy informował organ o zagrożeniu epidemią., Agencja Wywiadu...

II SAB/Wa 629/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-28

wniosku z [...] sierpnia 2021r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Szef Agencji Wywiadu dopuścił się bezczynności; 2. stwierdza, że bezczynność Szefa...
elektroniczną (za pośrednictwem platformy e-PUAP) z wnioskiem do Szefa Agencji Wywiadu (zwany dalej 'Szefem AW') o udostępnienie informacji publicznej, w celach prasowych...

I OSK 210/15 - Wyrok NSA z 2016-09-06

Fundacji Praw Człowieka na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1) oddala...
., nr [...] , w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., Wyrok wydany został w następujących okolicznościach sprawy., Wnioskiem z dnia 15 października 2013 r...

III OSK 973/21 - Wyrok NSA z 2022-01-27

Kontrwywiadu Wojskowego z dnia [...] marca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. prostuje z urzędu oczywistą omyłkę zawartą na str. 19...
jako skarżący, strona, wnioskodawca) informacji publicznej (pkt 1) i zasądził od organu na rzecz skarżącego kwotę 697 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania (pkt 2)., Wskazany...

I OSK 1476/12 - Wyrok NSA z 2012-09-26

. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 51 ust. 3, art. 47 w związku z art. 8 ust. 2 Konstytucji RP, zwrócił się do Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego...
z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji...

I OSK 1681/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Fundacji [...] na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 27 stycznia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej...
[...] na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 27 stycznia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej., W skardze...

II SA/Wa 899/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-25

[...] kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Szefa Agencji Wywiadu na rzecz...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) odmówił skarżącemu udostępnienia informacji publicznej zgodnie z jego wnioskiem...
1   Następne >   +2   5