Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorząd Województwa X

I OSK 784/19 - Wyrok NSA z 2020-02-14

informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną 2. zasądza od [...] w L. na rzecz [...] w K. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania...
w trybie uproszczonym sprawy ze skargi [...] w L. na bezczynność [...] w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publiczne, oddalono skargę., Sąd I instancji wydał...

II SA/Go 887/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-11

, podmioty publiczne., Informacja o negatywnym rozpoznaniu wniosku została doręczona wnioskodawcy w dniu 19 września 2014 r., 3. W dniu 2 października 2014 r. Z.M. wezwał...
na informację Samorządu Województwa z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego 'Zrównoważony rozwój sektora...

I SA/Sz 292/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-08-12

ze skargi K. I. na informację Samorządu Województwa z dnia 15 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej w ramach RPOW na lata 2007-2013 1. oddala...
rzeczowo-finansowego operacji, nie przedstawiając informacji na ten temat organowi w złożonych uzupełnieniach wniosku., Wnioskodawca wezwał organ do usunięcia naruszenia...

V SA/Wa 404/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-06

informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej:, a) jest równa bądź wyższa od średniej gęstości...
do publicznej wiadomości przez podmiot wdrażający listy, o której mowa w przepisach rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy...

III SA/Po 590/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-04

dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej lub na której rozpoczęto budowę budynku użyteczności publicznej, o ile budowa...
do przebudowy droga w miejscowości [...] nie prowadzi do budynku użyteczności publicznej. We wniosku [...] zadeklarowano, że przebudowywana droga prowadzi do cmentarza...

I SA/Sz 1481/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-24

obywateli do organów administracji publicznej. Odnośnie do spornej kwestii przekazania przez skarżącą organowi informacji o nieobecności skarżącej pod wskazanym we wniosku...
Woźniak (spr.), Protokolant sekretarz sądowy Anna Furtak-Biernat, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2014 r. sprawy ze skargi S. I. na informację...

I SA/Sz 542/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-11-24

Województwa [...] podjął uchwałę nr [...] w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji, zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy...
r., poz. 471) - 0,5 punktu. Gmina podała, że zgodnie z informacjami ze strony internetowej [...] - w K. funkcjonuje sieć szerokopasmowa. Ponadto nie zrozumiała...

I SA/Ol 146/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-05-21

,, sędzia WSA Wiesława Pierechod, Protokolant specjalista Paweł Guziur, po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 21 maja 2015r. sprawy ze skargi Gminy A na informację...
, że operacja polegała na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej. Zgodnie zaś z § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia kosztami kwalifikowalnymi są koszty związane z kształtowaniem...

I SA/Rz 987/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-12-04

przeznaczonej na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w T.' 1) uchyla zaskarżoną informację, 2) zasądza od Samorządu Województwa [...] na rzecz skarżącej Gminy P. kwotę...
Protokolant ref. Anna Kotowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi Gminy P. na informację Samorządu Województwa z dnia [...] sierpnia 2018...

V SA/Wa 79/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-14

pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej wynosi:, a. co najmniej 60...
Ś. (dalej także jako: strona, skarżąca), że odmawia przyznania pomocy na realizację operacji 'Przebudowa przestrzeni publicznej sołectwa Ś. wraz z nowoczesną...
1   Następne >   +2   +5   7