Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

II SAB/Kr 255/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-01-24

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia 6 kwietnia 2022 r. skargę oddala. W. L. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę...
na bezczynność Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na jego wniosek z 06 kwietnia 2022 r. skarżący wniósł o:, 1...

II SAB/Kr 118/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-02

2022 r. sprawy ze skargi I. R. w przedmiocie bezczynności Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w zakresie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza...
bezczynność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w zakresie udostępnienia informacji publicznej, jednak bezczynność ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, II...

II SAB/Łd 29/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-01-10

roku przy udziale - sprawy ze skargi J. K. na bezczynność Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa...
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. do dokonania czynności polegającej na publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. dokumentacji...

IV SAB/Po 14/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-08

w Wydziale IV na rozprawie w dniu 17 września 2008 r. sprawy ze skargi J. G. na bezczynność Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie informacji publicznej 1. oddala...
kwietnia 2008r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej wpłynął wniosek skarżącego o udostępnienie mu informacji publicznej w postaci:, 1. protokołu z otwarcia przetargu,, 2...

II SAB/Op 75/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-25

w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wydania aktu lub do dokonania czynności załatwiających żądanie zawarte...
elektronicznej, J. W., zwany dalej skarżącym, działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r...

IV SA/Gl 667/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-10-11

niejawnym sprawy ze skargi B. O. na działanie Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej p o s t a n a w i a odrzucić skargę W dniu...
formalnych skargi poprzez jednoznaczne określenie przedmiotu zaskarżenia, wskazanie czy strona zaskarża odmowę dostępu do informacji publicznej czy też bezczynność organu...

II SAB/Lu 105/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-15

odpowiedzialnością z siedzibą w N. na bezczynność Regionalnej [...] w L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić...
informacji publicznej, zgodnie z wnioskiem z dnia 3 lutego 2014 r., W odpowiedzi na skargę Regionalna Izba Obrachunkowa w L. wniosła o umorzenie postępowania na podstawie art. 54...

II SAB/Łd 29/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-06-24

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie z wniosku o dokonanie wykładni wyroku. II SAB...
, uwzględniającego skargę J. K. na bezczynność Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej. W uzasadnieniu wskazano na sprzeczność...

II SAB/Wa 37/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-09-30

wniosku z dnia [...] sierpnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej (dot. wniosku numer 2) postanawia: umorzyć postępowanie sądowe J. J. pismem z dnia 2 listopada 2020...
[...] sierpnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej (dot. wniosku numer 2)., Zarządzeniem z dnia 28 stycznia 2021 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu...

II SAB/Wa 38/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-09-30

wniosku z dnia [...] października 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe J. J. pismem z dnia 2 listopada 2020 r. wniósł...
r. o udostępnienie informacji publicznej., Zarządzeniem z dnia 28 stycznia 2021 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Pismem z dnia 8 lutego...
1   Następne >   +2   +5   +10   27