Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych X

II SAB/Wa 183/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-23

w [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] stycznia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych...
w [...] do rozpoznania wniosku A. B. z dnia [...] stycznia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2...

II SAB/Wa 571/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-08

Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych...
w W. do rozpatrzenia wniosku skarżącego B. B. z dnia [...] lutego 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami...

IV SAB/Wr 62/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-21

. na bezczynność B we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dziekana B we W. do rozpatrzenia wniosku strony skarżącej w terminie 14 dni od dnia...
z dnia 16 października 2018 r. Spółka jawna A na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej ponownie zwróciła się do Dziekana B o udzielenie pisemnej...

II SO/Wa 3/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-26

sprawy i odpowiedzią na skargę w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 27 sierpnia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej p o s t a n a w i a: 1. odrzucić wniosek...
. o udostępnienie informacji publicznej wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę., W uzasadnieniu wniosku podniósł, że organ miał piętnaście dni na przekazanie skargi...

II SAB/Wa 43/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-26

. wystąpił do Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w [...] o udostępnienie, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy prawo prasowe, kserokopii...
wnioskiem z dnia 13 grudnia 2012 r. informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę Okręgowa Izba Radców Prawnych w [...] wniosła o odrzucenie skargi ewentualnie o jej oddalenie...

II SAB/Wa 118/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-08

ze skargi B. B. na bezczynność Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić skargę. W dniu 26...
w [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, objętej wnioskiem z dnia 7 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu...

II SAB/Sz 23/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-03-28

niejawnym sprawy ze skargi B. B. na bezczynność Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a: odrzucić...
skargę B.B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...

VI SAB/Wa 11/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-20

informacji o okolicznościach świadczących o braku rękojmi należytego wykonywania zawodu przez stronę., Dnia [...] sierpnia 2013 r. Rada OIRP podjęła uchwalę o uchyleniu...
się z uzyskaniem statusu radcy prawnego - zawodu regulowanego przepisami prawa nie tylko samorządowego, lecz przede wszystkim publicznego, z którego wykonywaniem wiąże się szereg...

II GSK 2046/21 - Wyrok NSA z 2021-11-16

pismo nie posiada cech decyzji administracyjnej, ani innej władczej formy działania administracji publicznej. W szczególności nie stanowi aktu lub czynności z zakresu...
administracji publicznej, dotyczącego uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa., Wskutek wniesionej skargi kasacyjnej, Naczelny Sąd Administracyjny...

II GSK 367/06 - Wyrok NSA z 2007-04-03

uchwały w jego sprawie (po uzyskaniu dodatkowych informacji niezbędnych do jej podjęcia), co uznał za pozbawione podstaw prawnych., W odpowiedzi na skargę Okręgowa Rada...
publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów, ale wyłącznie w zakresie wyznaczonym przez art. 3 § 2 pkt 1 - 4 p.p.s.a....
1   Następne >   2