Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

II SAB/Kr 7/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-30

po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 30 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi P. M. na bezczynność Rady Miejskiej w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej skargę...
. na bezczynność ww. podmiotu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia 11 listopada 2017r. (data wpływu skargi do organu 27 listopada 2017r...

II SAB/Łd 189/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-20

roku sprawy ze skargi redaktor naczelnej 'A' na bezczynność Rady Miejskiej w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Radę Miejską w R...
Redaktor naczelna 'A' M. H. zaskarżyła do sądu administracyjnego bezczynność Rady Miejskiej w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, zarzucając organowi...

II SAB/Łd 190/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-20

roku sprawy ze skargi redaktor naczelnej 'A' na bezczynność Rady Miejskiej w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Radę Miejską w R...
Redaktor naczelna A M. H. zaskarżyła do sądu administracyjnego bezczynność Rady Miejskiej w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, zarzucając organowi...

II SAB/Wa 106/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-04

do informacji publicznej 1. zobowiązuje Radę Miejską w G. do rozpatrzenia wniosku skarżącego J. D. o udzielenie informacji publicznej z dnia [...] marca 2010 r., nadanego drogą...
Administracyjnego w Warszawie uczynił bezczynność Rady Miejskiej w G., polegającą na nierozpatrzeniu jego wniosku z dnia [...] marca 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej...

I OSK 2445/11 - Wyrok NSA z 2012-03-07

publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok w części dotyczącej udostępnienia informacji publicznych wskazanych w punktach: a, d-g, i oraz j skargi i w tym zakresie umarza...
oddalił skargę T. K. na bezczynność Rady Miasta Racibórz w przedmiocie informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujący stan sprawy., T. K. pismem...

II SAB/Go 95/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-17

na bezczynność Rady Miejskiej w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej I. oddala skargę, II. przyznaje od Skarbu Państwa...
J.L. na bezczynność Rady Miejskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku skarżącego o udzielenie informacji publicznej. Skarga została złożona w siedzibie organu w dniu 9...

IV SAB/Gl 47/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-23

Miasta R. w przedmiocie informacji publicznej postanawia odrzucić skargę. W skardze na bezczynność z dnia [...] złożonej przez Ł.Ż. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
Tomasza Aleksandrowicza, komentatora do przepisu art. 18 ust.1 pkt 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnoszący skargę zauważył, iż ograniczenie z przyczyn...

I OSK 2313/14 - Wyrok NSA z 2015-09-30

rozpoznania wniosku z dnia 6 grudnia 2013r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 13 maja 2014 r., sygn. akt II SAB/Wa 145/14...
informacji publicznej w postaci nagrania posiedzenia Rady Miejskiej w Błoniu., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że L.M. wniósł skargę na bezczynność Rady Miejskiej...

II SAB/Wa 305/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-12

[...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] stycznia 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - Wnioskiem z dnia 7 stycznia 2013 r. 'w ramach...
pomocy prawnej, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz jako materiał dowodowy', M. Z. zwrócił się do Rady Miasta [...] o przesłanie mu kopii wszystkich protokołów...

I OSK 1619/13 - Wyrok NSA z 2013-12-18

dostępu do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2013 r., sygn. akt II SAB/Wa 368/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
, po rozpoznaniu skargi M.Z. na bezczynność Rady Miasta [..] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, w pkt 1. zobowiązał Radę Miasta [..] do rozpoznania wniosku M...
1   Następne >   +2   +5   +10   100