Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

II SAB/Wa 461/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-10

z dnia [...] czerwca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę W piśmie z dnia [...] lipca 2018 r. J.P. (dalej także: 'skarżący' lub 'strona skarżąca...
z [...] czerwca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej., Na podstawie akt niniejszej sprawy Sąd ustalił następujący stan faktyczny., We wniosku z dnia [...] czerwca...

II SAB/Wa 286/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-17

wniosku z dnia [...] kwietnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do rozpatrzenia wniosku S. D. z dnia [...] kwietnia 2020 r...
. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca...

II SAB/Wa 213/23 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-11-23

wniosku z dnia [...] grudnia 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie była skarga W.P. (dalej: wnioskodawca...
, skarżący) na bezczynność Naczelnej Rady Lekarskiej (dalej jako: 'NRL', 'organ') w rozpoznaniu wniosku z [...] grudnia 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej...

I OSK 1574/19 - Wyrok NSA z 2020-04-29

2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do rozpoznania wniosku J. P. z 4 czerwca 2018...
informacji publicznej w postaci imion, nazwisk oraz numerów rejestracyjnych w okręgowym rejestrze lekarzy dla wszystkich 31519 członków Okręgowej Izby Lekarskiej...

II SAB/Wa 860/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

Izby Lekarskiej w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Okręgową Izbę Lekarską...
w W. do rozpoznania wniosku skarżącej A. F. z dnia [...] lipca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie punktów 1, 2 oraz 4, w terminie 14 dni od daty doręczenia...

I OSK 2784/12 - Wyrok NSA z 2013-02-28

Okręgowej Rady Lekarskiej w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. odstępuje od zasądzenia od L. S. na rzecz...
Okręgowej Radzie Lekarskiej w S. rozpoznać w terminie dwóch tygodni wniosek L. S. z dnia 21 marca 2012 r. o udzielenie informacji publicznej w sprawie ze skargi L. S...

I OSK 62/20 - Wyrok NSA z 2020-06-19

w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. oddala wniosek o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Wojewódzki Sąd...
Rady Lekarskiej w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w pkt: 1) stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności oraz, że ta nie miała miejsca z rażącym...

II SAB/Wa 148/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-26

rozpoznania wniosku z dnia [...] grudnia 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie była skarga W.P....
na bezczynność [...] Rady Lekarskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] grudnia 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej., Skarga została złożona w następującym...

II SAB/Gd 93/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-24

Lekarskiej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. M. T. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na bezczynność Okręgowej Izby...
Lekarskiej w sprawie udostępnienia informacji publicznej., Stan faktyczny i prawny sprawy przedstawia się następująco:, M. T., powołując się na art. 2 ust. 1 i art. 10 ust...

II SAB/Wa 859/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-13

Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Naczelnej Rady...
Lekarskiej do rozpatrzenia wniosku skarżącej A. F. z dnia [...] lipca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie punktu 2 w części odnoszącej...
1   Następne >   +2   +5   11