Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Inżynierów Budownictwa X

I OSK 2472/16 - Wyrok NSA z 2018-10-23

. na bezczynność Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] sierpnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej 1...
Budownictwa do rozpatrzenia wniosku skarżącego M. P. z [...] sierpnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego...

II SAB/Wa 509/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-06

Inżynierów Budownictwa w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje [...] Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w W. do rozpatrzenia wniosku B. K...
o udostępnienie, w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacji dotyczącej:, - zakresu uprawnień w budownictwie [...] , który jest członkiem...

II SAB/Wa 406/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-19

Inżynierów Budownictwa w [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] marca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje [...] Okręgową Izbę...
Kwalifikacyjnej w [...], B. K. (dalej jako skarżąca) zwróciła się w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie:, - kserokopii decyzji Komisji Kwalifikacyjnej...

III OSK 2024/21 - Wyrok NSA z 2022-09-23

. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2019 r., sygn. akt: II SAB/Wa...
693/18 po rozpoznaniu sprawy ze skargi M.P. na bezczynność K. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 27 marca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, w punkcie...

II SA/Wa 1076/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-19

Izby Inżynierów Budownictwa w W. ([...]OIIB) o udostępnienie w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacji dotyczącej zakresu uprawnień...
[...] do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni i o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SAB/Wa 914/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-10

rozpoznania wniosku z dnia 21 kwietnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę. Pismem z dnia 28 lipca 2015 r. K. J. (dalej również jako skarżący...
Budownictwa w [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 21 kwietnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej., Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącej Wydziału II...

II SAB/Wa 695/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-17

rozpoznania wniosku z dnia 24 lutego 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: - odrzucić skargę - Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...

I OZ 381/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-08

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.) przekazania akt i odpowiedzi na skargę w terminie 15 dni...
obowiązku określonego w art. 54 § 2 P.p.s.a. w zw. z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej upłynął w dniu 15 listopada 2017 r...

I OZ 985/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-18

stwierdzenia nieważności uchwał odmawiających udostępnienia informacji publicznej postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
Inżynierów Budownictwa z dnia [...] września 2017 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwał odmawiających udostępnienia informacji publicznej...

I OZ 808/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-29

. na bezczynność Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku z 2 czerwca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia...
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku z 2 czerwca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej., W uzasadnieniu wskazano...
1   Następne >   3