Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol

II SAB/Łd 60/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-09-22

2009 r. przy udziale - sprawy ze skargi D. R. na bezczynność Rady Gminy L. w przedmiocie zamieszczenia informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej postanawia...
odrzucić skargę. Wnioskiem z dnia 1.października 2007. D. R., powołując się na treść art. 1- 4 ustawy z dnia 6.września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

I OSK 462/11 - Wyrok NSA z 2011-06-17

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, po rozpoznaniu sprawy ze skargi D...
. R. na bezczynność Rady Gminy Lutomiersk w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, skargę oddalił., Jak wynika z uzasadnienia wyroku w dniu [...] września 2010r...

II SAB/Wa 825/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-30

[...] kwietnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej (dotyczy działki o numerze ewidencyjnym [...] w [...]) 1. zobowiązuje Radę Gminy [...] do rozpatrzenia punktu 1 zdanie 1...
i punktu 2 wniosku z dnia [...] kwietnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2...

II SAB/Wa 343/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-21

Rady Gminy [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej (poz. [...]) (dot. [...]) 1. oddala skargę; 2...
[...] czerwca 2011 r. J. S. zwrócił się do Rady Gminy [...], w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, o wydanie 'odpisów wszystkich...

IV SA/Wr 922/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-05

i Gminy W. z dnia 6 września 2004 r. Nr 145/2004 w przedmiocie instrukcji udostępniania informacji publicznej oraz ustalenia wysokości opłat pobieranych za udostępnianie...
informacji publicznej I. stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia; II. orzeka, że zaskarżone zarządzenie nie podlega wykonaniu. Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy...

II SAB/Wa 359/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-24

rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargę, 2. przyznaje, ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
do informacji publicznej, J. S. wniósł o wydanie mu odpisu protokołu z sesji Rady Gminy K. z dnia [...] sierpnia 2011 r. wraz z odpisem wszystkich załączników., Pismem...

II SAB/Bd 63/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-11-12

niejawnym w dniu 12 listopada 2020 r. sprawy ze skargi A. M. na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. P. z dnia [...] sierpnia...
. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm., dalej 'udip') w zakresie, w jakim przepis ten obowiązuje organ do udostępnienia informacji...

II SAB/Sz 76/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-02-13

. W. na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Radę Gminy do rozpoznania wniosku skarżących I. W. i T. W. z dnia [...] w zakresie...
.) oraz art. 2, art. 3, art. 4 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) następujących informacji...

II SAB/Ol 90/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-10-12

w udostępnieniu informacji publicznej I. zobowiązuje Wójta Gminy do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia '[...]' - w terminie 14 dni; II. stwierdza, że bezczynność organu...
sądowego. LG. (dalej: 'Skarżący') wywiódł do tut. Sądu skargę na bezczynność Wójta Gminy '[...]' (dalej: 'Wójt Gminy') w udostępnieniu informacji publicznej., Skarżący...

II SAB/Wa 341/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-13

. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej (poz. [...]) (dot. odpisu protokołu z posiedzenia komisji rewizyjnej...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, odpisów wszystkich planów pracy, protokołów z posiedzeń, uchwał i rocznych sprawozdań z okresu od 2002 r. do dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100