Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Doradców Podatkowych X

II OSK 564/17 - Wyrok NSA z 2017-12-13

lub zniesienia urzędowych nazw miejscowości stanowiących części wsi [...] (dostępną za pośrednictwem witryny Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy...
czas pomiędzy datą konsultacji i jej ogłoszeniem pozbawił mieszkańców rzetelnej informacji na temat przedmiotu konsultacji. Okolicznością bezsporną, znaną z urzędu obu...

VI SAB/Wa 37/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-27

nr 39/2002 Krajowej Rady Doradców Podatkowych - z wyjątkiem § 1 ust. 2 - nie była kwestionowana w trybie nadzoru przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych zatem...
formy dla decyzji administracyjnej lub postanowienia, gdyż jest czynnością materialno-techniczną z zakresu administracji publicznej. Jeżeli zatem organ skorzystał z art...

II SA/Bd 78/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-02-14

. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)., Zgodnie z treścią art. 3 § 1 i 2 ww. ustawy sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej...
) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;, 5) akty prawa...

VI SA/Wa 757/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-23

i naruszenie przez organ podstawowych zasad postępowania administracyjnego wyrażonych w art. 6, 7 , 8 i 11 k. p. a. Wniósł o zobowiązanie KRDP do usunięcia informacji...
publicznej, przy czym w świetle przepisu § 2 powołanego artykułu, kontrola ta jest sprawowana pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Ponadto...

VI SA/Wa 1139/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-06

przez W. M. zawieszenia wykonywania czynności doradztwa podatkowego i do dnia podjęcia decyzji organ nie otrzymał od strony żadnych informacji dotyczących podjęcia...
ponadto, iż Krajowa Rada Doradców Podatkowych i Krajowa Izba Biegłych Rewidentów to dwa odrębne samorządy zawodowe zrzeszające dwa różne zawody zaufania publicznego...

VI SA/Wa 2523/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-15

informacji odnośnie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Skarżąca oświadczyła jednocześnie, iż od 1 września 2006 r. jest ubezpieczona w P. S.A., nr polisy...
, w stosunku do wszystkich zawodów zaufania publicznego. Skarżąca wskazała ponadto, iż o wadliwości obowiązującej ustawy świadczy dodatkowo skarga Rzecznika Praw Obywatelskich...

VI SA/Wa 2247/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-04

(które z uwagi na konieczność właściwej weryfikacji osoby składającej tego rodzaju informację winny mieć formę pisemną opatrzoną własnoręcznym podpisem składającego)., Skarżący...
do dokonania takiego wykreślenia najpóźniej w momencie zapoznania się z tą informacją przekazaną prze powoda w pismach kierowanych do KIDP po 2005 roku oraz później na sprawach...

VI SA/Wa 1124/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-14

w swojej placówce pocztowej. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia...
administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz.1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności...

VI SA/Wa 1209/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-23

podatkowego jest zawodem zaufania publicznego i w związku z tym musi być wykonywany sposób dostatecznie fachowy i profesjonalny zapewniający należytą ochronę interesów osób...
i wniósł o nieuwzględnienie skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Ocena działalności organów administracji publicznej dokonywana przez właściwy...

VI SA/Wa 766/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-13

., Organ powziął informację, że Strona - na dzień składania przedmiotowego wniosku posiadała zaległości finansowe wobec Krajowej Izby Doradców Podatkowych z tytułu składek...
publicznych, nieskazitelny charakter i rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego) oraz udowodni, że przez okres co najmniej 8 lat poprzedzających złożenie...
1   Następne >   2