Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych X

IV SA/Wr 541/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-22

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia...
Izby Radców Prawnych, działając na podstawie art. 16 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz...

III OSK 4001/21 - Wyrok NSA z 2021-10-01

z dnia [...] listopada 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną uchwałę, a także uchwałę Rady...
Stowarzyszenia S. z siedzibą w W. na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z [...] listopada 2019 r., nr [...], w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej...

IV SA/Wr 541/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-05

. na uchwałę Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia...
) na uchwałę Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia 20 marca 2014 r. nr 3/IX/2014 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., Pismem...

II GSK 1837/18 - Wyrok NSA z 2022-04-12

administracji publicznej, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wyłączenie dwuinstancyjności postępowania w odniesieniu do uchwał rady okręgowej...
załatwienia wniosku skarżącego z [...] września 2016 r. lub też informacją o odstąpieniu od jego rozpoznania. Sąd nie może czynić własnych ustaleń w tym zakresie...

II SAB/Sz 6/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-06

przez Kierownika Biura Okręgowej Izby Radców Prawnych), zawierające informację, że uchwała zgodna z jego wnioskiem nie uzyskała wymaganej większości członków Rady Okręgowej Izby Radców...
, że treść uzyskanej przez niego w tym zakresie informacji jest nieprecyzyjna., Pismem z dnia [...] r. (doręczonym skarżącemu w dniu [...] r.), Sekretarz Rady Okręgowej...

II SAB/Sz 119/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-07-29

zaświadczenia z Komendy Wojewódzkiej Policji w [...], co do zakresu wykonywanych obowiązków, Rada zwróciła się do Komendanta Wojewódzkiego o przesłanie informacji dotyczącej...
. zm.) zakres przedmiotowy skargi na bezczynność wyznaczają postanowienia art. 3 § 2 pkt 1-4 tej ustawy. Tak więc zaskarżenie bezczynności organu administracji publicznej...

II GSK 4918/16 - Wyrok NSA z 2019-01-11

o wznowienie postępowania z naruszeniem miesięcznego terminu liczonego od dnia powzięcia przez stronę informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do wznowienia...
postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji, w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona...