Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

II SAB/Wa 132/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-10-13

. o udostępnienie informacji publicznej postanawia - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu...
informacji publicznej., Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej udzielił skarżącemu odpowiedzi na jego wniosek pismem z dnia [...] lipca 2005 r. znak: [...]. Pismo...

II SA/Wa 634/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-27

5 pkt 4 kpa. Organ pominął fakt, że na kopercie, która została nadana w dniu 19 sierpnia 2006 r. widnieje pieczęć Biura Ochrony Informacji Niejawnych MON...
nr [...] ul. [...] podpisane nazwiskiem 'R.' potwierdzające nadanie w dniu 16 sierpnia 2006 r. w Kancelarii Biura Ochrony Informacji Niejawnych MON obsługującej [...] MON...

II SA/Wa 250/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-16

Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] lipca 2006 r. złożyła w dniu 16 sierpnia 2006 r. w Kancelarii Biura Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Obrony...
również, że bezsporne jest, iż odwołanie nie zostało zarejestrowane w Kancelarii Biura Ochrony Informacji Niejawnych MON, lecz zostało doręczone organowi Agencji drogą...

II SA/Wa 1307/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-09-04

dalej ppsa, sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola działalności administracji...
publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg m.in. na:, 1. decyzje administracyjne;, 2. postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym...

II SAB/Wa 887/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-21

. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości m.in. poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem...
jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.)., Zgodnie z art. 3 § 2, sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie...

II SAB/Wa 71/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-06

2004 r., określając tę cenę, na terenie działania Oddziału Regionalnego w W. dla miasta W., na poziomie 2700 zł/ m2. Decyzja ta zawierała informację, że nie jest decyzją...
w sprawach skarg na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4., Z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w prawnie...

V SA/Wa 1895/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-20

kilkukrotnie próbował nawiązać kontakt telefoniczny z Sądem, jednak próby uzyskania informacji o treści wyroku okazały się bezskuteczne z powodu odrzucania połączeń...
z Wydziałem Informacji Sądowej. Przede wszystkim skarżący w żaden sposób nie uprawdopodobnił, że istotnie próbował dzwonić do Sądu na wskazane w zawiadomieniu o rozprawie...

I SA/Wa 503/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-10-18

pisemne stanowiska nosiły wyłącznie cech informacji., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje., Zgodnie z art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia...
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) kontrola działalności administracji publicznej obejmuje orzekanie w sprawach...

II SAB/Wa 188/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-22

. Nie znajduje też zastosowania art. 24 § 1 pkt 6 kpa gdyż WAM nie posiada informacji aby kiedykolwiek w stosunku do [...] było prowadzone postępowanie służbowe...
przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, Skarga nie zasługuje na uwzględnienie., O bezczynności organu...

I OSK 2439/14 - Wyrok NSA z 2016-05-18

zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej, zaspokoił swoje potrzeby mieszkaniowe przy udziale mienia i środków publicznych. Organ podkreślił także, że zarówno w dacie...
oraz naruszenie art. 9 k.p.a. poprzez nierespektowanie prawa strony do uzyskania należytej, wyczerpującej informacji o okolicznościach faktycznych i prawnych mających wpływ...
1   Następne >   +2   +5   +10   16