Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

II SAB/Wa 179/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-22

w W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] grudnia 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. dopuścił...
służby cywilnej., Organ pismem z [...] lutego 2020 r. nr [...] poinformował o wyznaczeniu nowego terminu na załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej, tj...

II SAB/Wa 207/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-24

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę Pismem z dnia 16 maja 2005 r. Stowarzyszenie...
[...] z siedzibą w K., powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, zwróciło się do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przesłanie kserokopii...

II SAB/Wa 18/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-19

Sądu Administracyjnego w W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej: - oddala skargę Stowarzyszenie [...] (zwane dalej Stowarzyszeniem lub skarżącym) wniosło...
informacji publicznej. Skarżący wskazał, iż wnioskiem z dnia 2 sierpnia 2006 r. prosił o udostępnienie mu orzeczeń wraz z uzasadnieniami w kilku sprawach. Prośby...

II SAB/Wa 661/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

rozpoznania wniosku z dnia [...] sierpnia 2016 r. o udzielenie informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. nie miała...
r. na bezczynność Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z [...] sierpnia 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej...

I OZ 685/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-16

złożył skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w związku z nieudzielaniem przez wymienionych informacji publicznej żądanej przez niego w skierowanych...
płk J. K. , który pismem z dnia 16 marca 2010 r. poinformował go, iż osoby, którym zarzucił bezczynność w udzieleniu żądanej informacji publicznej, nie widzą podstaw...

II SAB/Wa 532/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

rozpatrzenia wniosku z dnia [...] sierpnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - A. S. w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie zarzucił...
Prezesowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w W. bezczynność w rozpoznaniu wniosku z dnia [...] sierpnia 2017 r. dotyczącego udostępnienia informacji publicznej...

II SAB/Rz 68/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-10-26

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I. stwierdza bezczynność Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Prezesa Wojewódzkiego...

I OPP 30/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-23

. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania NSA/post.1 - postanowienie 'ogólne' J. K. wniósł skargę na przewlekłość postępowania...
w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 1 marca 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej, żądając stwierdzenia przewlekłości postępowania i przyznania odpowiedniej sumy...

I OPP 23/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-03

SAB/Kr 102/08 w sprawie ze skargi P. B. na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: oddalić skargę...
Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. Skarżący zaznaczył, że do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wniósł dwie skargi...

I OPP 4/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-12

informacji publicznej postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania. UZASADNIENIE:, W dniu 27 lipca 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynęła...
2009 r. o udzielenie informacji publicznej., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 12 sierpnia 2009 r. P. B. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   17