Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

II SAB/Wa 485/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-29

Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Urzędu Ochrony...
Konkurencji i Konsumentów do rozpatrzenia wniosku P. S.A. z siedzibą w W. z dnia [...] lipca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia...

II SAB/Wa 283/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-01

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] października 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje...
informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym...

II SA/Wa 2178/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-13

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia...
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: 'Prezes UOKiK') o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:, 1. treści wniosku Px. Sp. z o.o. z siedzibą...

II SAB/Wa 534/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

wniosku z dnia [...] września 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - A. P. wnioskiem z dnia [...] września 2017 r., złożonym za pośrednictwem...
poczty elektronicznej, wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezesa UOKiK) o udostępnienie informacji publicznej w postaci 'treści wszystkich...

I OSK 1696/12 - Wyrok NSA z 2012-10-30

. S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lipca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy...
') o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:, 1) treść wniosku PTC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz PTK - C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie...

I OSK 490/11 - Wyrok NSA z 2011-06-17

Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie...
. na bezczynność Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura UOKiK w G. w przedmiocie wniosku z dnia 17 czerwca 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej...

II SAB/Wa 55/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-05

Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 27 lipca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej 1) zobowiązuje Prezesa Urzędu Ochrony...
Konkurencji i Konsumentów do rozpatrzenia wniosku [...] Sp. z o.o. [...] z dnia 27 lipca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie pkt 2 i 3 wniosku...

I OSK 243/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-13

i Konsumentów z dnia [...], nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia oddalić skargę kasacyjną Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2006 r., sygn. akt II...
Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów z dnia [...], nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej., W uzasadnieniu Sąd I instancji podniósł, iż zgodnie z art...

II SAB/Wa 796/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-16

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] marca 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - Pismem z dnia 10...
marca 2015 r. [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. wystąpiła do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej...

II SAB/Wa 364/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-08

rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dopuścił się bezczynności...
informacji na stronie UOKiK oraz innych wnosi o udzielenie informacji publicznej na temat aktualnego stanu postępowania, dotychczasowych ustaleń, o ile nie stanowią one tajemnicy...
1   Następne >   +2   +5   +10   30