Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

II SA/Wa 1585/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-08

[...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] czerwca 2016 r. 2...
, ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy, informacji publicznej w postaci dokumentów złożonych przez [...]Ltd. w postępowaniu administracyjnym wszczętym z wniosku o uznanie...

II SAB/Wa 132/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-15

Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę Stowarzyszenie [...] (zwane dalej...
') o udostępnienie informacji publicznej obejmującej przekazanie kopii protokołów kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego na lotnisku...

II SAB/Wa 453/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-25

wniosku z dnia [...] maja 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - Pismem z dnia 14 lipca 2020 r. D. D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Warszawie skargę na bezczynność Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego polegającą na nierozpatrzeniu jego wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia [...] maja 2020...

II SA/Wa 392/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-17

Informacje związane z naborem kandydatów na stanowiska i funkcje w służbie publicznej, w tym w postaci imion i nazwisk kandydatów, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 3 lit g...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w zw. z art. 60 i art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, stanowią...

I OSK 2488/13 - Wyrok NSA z 2014-06-12

Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 17...
z dnia [...] grudnia 2012 r., nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] listopada 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej...

II SAB/Wa 168/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-21

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] sierpnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - Krajowe Centrum [...] Sp. z o.o. (skarżąca, spółka...
) pismem z dnia [...] sierpnia 2018 r. zwróciło się do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznych, z wnioskiem...

II SAB/Wa 994/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-17

Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargę w zakresie żądania...
r. o udostępnienie informacji publicznej. Wniósł o zobowiązanie Prezesa ULC do załatwienia sprawy w terminie 14 dni oraz zasądzenie kosztów postępowania sądowego...

III OSK 2667/21 - Wyrok NSA z 2021-01-19

rozpoznania wniosku z dnia 26 października 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Polskich [...] na rzecz Stowarzyszenia...
. o udostępnienie informacji publicznej, w pkt 1. zobowiązał Polskie [...] do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Sieć [...] z dnia 26 października 2018 r. o udostępnienie...

II SA/Wa 254/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-09

[...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję poprzedzającą, 2...
uiszczonego wpisu. T. G. w dniu [...] maja 2008 r. złożył do Urzędu Lotnictwa Cywilnego wniosek o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: 'Kopia dokumentu...

I OSK 910/18 - Wyrok NSA z 2019-10-24

ze skargi M. W. na decyzję P. S.A. w upadłości z siedzibą w R. z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę...
. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej. W uzasadnieniu Sąd podniósł, że zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja...
1   Następne >   +2   +5   +10   43