Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

I OSK 2916/15 - Wyrok NSA z 2017-07-28

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [..] 2015 r. o udzielenie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza...
zobowiązał Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do rozpatrzenia wniosku skarżącego K. B. z dnia [...] stycznia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni...

II SAB/Wa 481/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-24

rozpoznania wniosku z dnia [...] maja 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Sądu Rejonowego w W. do rozpoznania wniosku skarżącego J. S...
. z dnia [...] maja 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność...

IV SA/Po 1211/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-16

[...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony akt; 2. określa, że zaskarżony akt...
. adwokat P. P. zwrócił się do Prezesa Sądu Okręgowego w P. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie treści wyroku Sądu Okręgowego w Z. G. z dnia [...] maja 2011 r...

II SAB/Bd 47/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-10-01

. na bezczynność i przewlekłość postępowania Prezesa Sądu [...] w B. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę. W piśmie z dnia [...] lutego 2014 r. M. G...
. wniósł do Prezesa Sądu Rejonowego w B. o udzielenie informacji publicznej przez:, 1. 'Wgląd do dokumentów, z których w szczególności będzie wynikać, kto brał udział...

II SAB/Bd 81/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-01-27

[...] w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. P. z dnia [...] września 2020 r. J. K., na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 w zw. z art. 3 § 2 pkt 4, art. 50 § 1, art...
w zakresie, w jakim przepis ten stanowi podstawę prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, poprzez...

II SA/Gd 185/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-05

Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 15 lutego 2013 r., nr [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji w części dotyczącej...
utrzymania w mocy decyzji Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 4 lutego 2013 roku, nr [...] w zakresie w jakim dotyczyła ona udostępnienia informacji publicznej, a w pozostałym...

II SA/Bd 402/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-21

Prezesa Sądu z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezesa Sądu...
upadłościowego o sygn. akt [...] F. sp. z o.o., wnioskodawca wystąpił na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej o wykonanie i przesłanie kopii następujących...

II SAB/Wa 107/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-19

rozpoznania wniosku z dnia [...] grudnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę W piśmie z dnia [...] stycznia 2021 r. T. P. (dalej także: 'skarżący...
w [...] (dalej także: 'Prezes SO' lub 'organ') w przedmiocie rozpatrzenia jego wniosku z dnia [...] grudnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej., Na podstawie akt...

I OSK 900/15 - Wyrok NSA z 2016-11-04

. na bezczynność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 25 czerwca 2014r. o udzielenie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki...
Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 25 czerwca 2014 r. o udzielenie informacji publicznej, w punkcie 1 zobowiązał Pierwszego Prezesa Sądu...

I OSK 446/15 - Wyrok NSA z 2016-10-21

we Wrocławiu z dnia [..] kwietnia 2014 r. nr [..] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
2014 r. nr [..] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, a w punkcie II przyznał koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu., W uzasadnieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100