Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

II SAB/Gd 177/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-23

jego prawomocności wniosku A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. o udzielenie informacji publicznej z dnia 20 czerwca 2013 r. w zakresie dotyczącym udostępnienia protokołów...
Zdrowia wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie protokołów negocjacyjnych etapowych oraz końcowych podpisanych przez oferentów biorących udział...

II SAB/Ol 50/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-07-07

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia...
wynika, że dwoma pismami z dnia 1 kwietnia 2011r. M. K. zwróciła się do Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ o udostępnienie informacji publicznej za 2010r. i 2011r...

I OSK 752/14 - Wyrok NSA z 2015-02-18

Środowiska i Gospodarki Wodnej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 11 marca 2013r. o udostępnienie informacji publicznej w części dotyczącej wniosku o dofinansowanie...
rozpoznania wniosku z dnia 11 marca 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej w części dotyczącej wniosku o dofinansowanie Projektu oraz Studium Wykonalności Projektu...

I OSK 2824/19 - Wyrok NSA z 2020-07-14

umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu...

II SAB/Wa 112/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-17

Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] stycznia 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa...
Narodowego Funduszu Zdrowia do rozpatrzenia wniosku skarżącego D. P. z dnia [...] stycznia 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia...

II SAB/Wa 856/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-22

wniosku z dnia [...] lipca 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę I. Stan sprawy przedstawia się następująco:, 1. P. Z. (zwany dalej 'Skarżącym...
') wystąpił 26 lipca 2021r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do Narodowego Funduszu Zdrowia (zwany dalej 'NFZ') z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej...

I OSK 476/19 - Wyrok NSA z 2020-01-17

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od W. sp. z o.o. w L. na rzecz...
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Powyższy wyrok zapadł w następujących okolicznościach...

II SAB/Wa 163/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-08

rozpoznania wniosku z dnia [...] stycznia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do rozpatrzenia wniosku S. D...
. z dnia [...] stycznia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza...

II SAB/Wa 79/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-17

rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do rozpatrzenia punktów 3 litera B...
się domaga, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej., S. D. wniósł w dniu 17 stycznia 2021 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu...

II SAB/Gd 157/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-02

informacji publicznej oddala skargę. Pismem z dnia 18 czerwca 2013 r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej [...] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P...
. skierowała do Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w [...] Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie punktacji wraz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100