Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego X

II SA/Wa 1498/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-19

. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wydał w dniu [...] czerwca 2020 r. decyzję...
nr [...], którą utrzymał w mocy decyzję Prezesa WSA z dnia [...] marca 2020 r. nr [...] o odmowie udostępnienia A. S. wnioskowanej informacji publicznej., W uzasadnieniu...

II SA/Wa 884/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-02

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej - oddala skargę - Stowarzyszenie [...] w dniu 25 listopada...
2014 r. złożyło do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej spraw z udziałem stowarzyszeń zwykłych, to jest: w ilu...

I OSK 1347/05 - Wyrok NSA z 2006-10-17

skargę P. J. na decyzję Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia [...], [...] odmawiającą udzielenia informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Sąd podał...
, że w dniu 11 stycznia 2005 r. P. J. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...] z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Treść wniosku obejmuje wiele...

I OSK 1355/16 - Wyrok NSA z 2018-04-25

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza...
Administracyjnego z [...] kwietnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. W uzasadnieniu Sąd podniósł, że stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z 6 września...

I OSK 1610/19 - Wyrok NSA z 2020-07-14

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Stowarzyszenia [...] z siedzibą...
Administracyjnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej., W uzasadnieniu Sąd przedstawił następujący stan faktyczny i prawny sprawy:, Strona skarżąca, zwana dalej...

I OSK 2860/16 - Wyrok NSA z 2018-10-23

ze skargi Stowarzyszenia [..] z siedzibą w W. na bezczynność Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony...
Stowarzyszenia [..] z siedzibą w W. na bezczynność Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, w punkcie pierwszym zobowiązał...

I OSK 475/14 - Wyrok NSA z 2014-10-03

Sądu Administracyjnego z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. oddala skargę kasacyjną; II. zasądza od D. P...
[...] czerwca 2013 r., nr [...], w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., Wyrok wydany został w następujących okolicznościach sprawy., Decyzją z dnia...

II SA/Wa 2134/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-08

Administracyjnego z dnia [...] października 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - oddala skargę - Pismem z dnia [...] czerwca 2010 r. M.W....
, iż nie będąc stroną postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie IV SA/Po 942/09, może uzyskać wnioskowaną informację publiczną w postaci anonimizowanej. Jednocześnie...

VIII SA/Wa 1122/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-06

Sądu Administracyjnego z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm. - dalej jako 'u.d.i.p.'), po rozpoznaniu wniosku M. K. o ponowne...

II SA/Wa 2225/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-15

przetworzonej informacji publicznej - oddala skargę - W dniu 5 lipca 2004 r. P. J. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z wnioskiem o udostępnienie...
informacji publicznej. Treść wniosku obejmuje 27 pozycji, począwszy od informacji o prowadzonej przez Sąd polityce zagranicznej i wewnętrznej, przez zasady funkcjonowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   20