Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

II SA/Wa 5/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-05

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
jako skarżący) wystąpił do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w trybie art. 2 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

I OSK 1499/12 - Wyrok NSA z 2012-10-10

Społecznego Placówka Terenowa w O. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 1 września 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2...
Placówka Terenowa w O. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 1 września 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddalił skargę., W uzasadnieniu wyroku podano...

II SAB/Wa 20/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-10

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej. 1. zobowiązuje Prezesa Kasy Rolniczego...
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, W. S. pismem z dnia 4 listopada 2011 r. (wpływ do organu...

II SAB/Wa 25/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-08

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] października 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność...
. P. zwrócił się do Prezesa KRUS, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm. - zwanej...

II SAB/Wa 506/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-18

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] października 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej. 1. zobowiązuje Prezesa Kasy...
. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), o udostępnienie informacji publicznej., Podał, że w związku...

II SAB/Wa 24/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-13

Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia [...] września 2011 r. 1. stwierdza, że bezczynność Prezesa Kasy Rolniczego...
r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), dalej: 'U.d.i.p.', informacji publicznej w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne...

I OSK 1376/13 - Wyrok NSA z 2013-10-29

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 23 września 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje...
23 września 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddalił skargę., Powyższy wyrok wydano w następującym stanie faktycznym., Wnioskiem z 23 września 2011 r. G...

II SA/Wa 6/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-13

jako skarżący) udostępnienia żądanej informacji publicznej., W związku z otrzymaniem tej decyzji skarżący, pismem z 25 października 2011 r., wystąpił do Prezesa KRUS z wnioskiem...
nie zawiera informacji, która zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej powinna znaleźć się w treści decyzji, tj. w jaki sposób lub w jakiej formie...

II SA/Wa 4/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-18

Społecznego z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz utrzymanej nią...
Ubezpieczenia Społecznego Centrala wniosek o udostępnienie informacji publicznej podając, że 'w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne prowadzone przez centralę KRUS...

II SAB/Wa 411/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-21

sprawy ze skargi G. P. na bezczynność Prezesa [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 23 września 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: umorzyć...
[...], polegającą na nierozpatrzeniu wniosku z dnia 23 września 2011 r. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. Przedmiotowy wniosek dotyczył zamówień publicznych prowadzonych...
1   Następne >   +2   +5   +10   31