Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Instytutu Pamięci Narodowej X

II SAB/Wa 167/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

Narodowi Polskiemu w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] listopada 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej...
. o udostępnienie informacji publicznej., Na podstawie akt niniejszej sprawy Sąd ustalił następujący stan faktyczny., Wnioskiem z dnia [...] listopada 2018 r., Zakładowa Organizacja...

II SAB/Wa 171/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-10

przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] kwietnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - M. M. w dniu 9 marca 2020...
Polskiemu, dalej: 'Prezes IPN' w udostępnieniu informacji publicznej objętej jego wnioskiem z dnia [...] kwietnia 2017 r., tj.: podania mu danych osoby odpowiedzialnej...

I OSK 615/09 - Wyrok NSA z 2009-10-28

o udzielenie informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał, iż Helsińska Fundacja Praw Człowieka z siedzibą w Warszawie zwróciła się do Prezesa...
Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o udzielenie informacji...

II SAB/Po 148/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-13

Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązać organ...
o udostępnienie informacji publicznej, czy pion prokuratorski IPN prowadził śledztwo dotyczące fałszowania akt i ewidencji osobowych źródeł informacji przez funkcjonariusza Wydziału...

II SAB/Sz 123/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-27

udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Z.F. pismem z dnia [...] wystąpił do Dyrektora Instytutu [...] z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej dotyczącej...
., Pismem z dnia [...] Dyrektor Instytutu [...] poinformował wnioskodawcę, że w drodze ustawy o dostępie do informacji publicznej taka odpowiedź nie może zostać udzielona...

II SAB/Wa 473/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-10

Narodowi Polskiemu w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. C. K. pismem z dnia [...] lipca 2016 r...
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (dalej jako Prezes IPN) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia [...] listopada 2015 r...

I OSK 815/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-03

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: oddalić skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu postanowienia Sąd...

II SAB/Wa 179/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-22

Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej oddala skargę [...] Fundacja...
publicznej o udzielenie informacji, które jej zdaniem stanowiły informację publiczną., We wniosku z dnia [...] r. (k-[...]) Fundacja podała, że pracownik Prezesa Instytutu Pamięci...

II SA/Wa 1727/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-22

do Dyrektora Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wglądu do akt oraz całości dokumentacji powstałej...
jest sprawą wewnętrzną Instytutu., P. W. wniósł o niezwłoczne rozpatrzenie jego wniosku o udostępnienie informacji publicznej zgodnie ustawą o dostępie do informacji publicznej...

I OSK 1086/11 - Wyrok NSA z 2011-09-14

18 października 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej., W niniejszym piśmie zażądał informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   48