Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Miar X

II SAB/Wa 792/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-05

wniosku z dnia 28 października 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Prezes Głównego Urzędu Miar dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku R.P....
z dnia 28 października 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej, 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala skargę...

II GSK 302/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-20

informuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Miar i co najmniej dwa razy w roku obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar...
. CBOSA), bowiem wnioskiem o wykładnię wyroku strona, której wyrok dotyczy, nie może domagać się od sądu, aby sąd wymusił na organie administracji publicznej działanie...

VI SA/Wa 502/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-21

zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych [...] w innych krajach i zakresu żądanych informacji i dokumentów, z opinii biegłego z dziedziny przyrządów do pomiaru prędkości...
w charakterze świadka, nie zawierała nowych, nieznanych organowi informacji ani nie wskazywała na istnienie niestwierdzonych wcześniej okoliczności. W zakresie wniosku...

VI SA/Wa 236/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-07

chronione przed polem magnetycznym lub odpornym na nie i reagującym na pole magnetyczne, które zakłóca wykrywanie ruchu pojazdu., Organ zauważył, że z informacji serwisowej...
na wydruku danych technicznych tachografu cyfrowego [...] wersja 2.0 spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1266/2009, zgodnie z informacją...

II GSK 1922/12 - Wyrok NSA z 2014-02-26

w O. W. Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą przekazała Prezesowi Głównego Urzędu Miar (Prezes GUM) informację na temat kalibracji tachografów cyfrowych dokonanych...
., Pismem z dnia 9 sierpnia 2010 r., skarżący odmówił udzielenia informacji na temat wymienionych kalibracji., W związku z powyższym, wnioskiem z dnia 26 sierpnia 2010 r...

VI SA/Wa 1430/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-17

Drogowego w dniu [...] grudnia 2014r., Organ wskazał, że z informacji serwisowej symbol dokumentu Nr [...], pobranej ze strony internetowej producenta czujnika ruchu firmy C...
sygnału ruchu (IMS), gdyż tachograf S. [...] nie pokazuje tej informacji na wydruku. W dalszej części świadek stwierdził, że wszystkie montowane przez niego tachografy...

VI SA/Wa 451/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-29

się do tego rozstrzygnięcia. Podniósł także, że w toku prowadzonego postępowania strona nie wskazała, że dokonała już legalizacji jednej z wag. Organ odwoławczy taką informację...
materialnym, określającym prawa i obowiązki stron oraz z obowiązującymi przepisami prawa procesowego, regulującymi postępowanie przed organami administracji publicznej., Dokonując...

VI SA/Wa 1326/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-11

zaświadczenia Prezes GUM wyjaśnił, że w myśl art. 217 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie...
administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji...

VI SA/Wa 621/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-05

z Przestępczością Gospodarczą informacji na temat kalibracji tachografów cyfrowych dokonanych przez osoby nieuprawnione w warsztacie przy ulicy S. [...] w O., należącym do P. R...
sierpnia 2010 r., skarżący odmówił udzielenia informacji na temat wymienionych kalibracji., W związku z powyższym, wnioskiem z dnia 26 sierpnia 2010 r., nr [...], Prezes...

VI SA/Wa 929/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

Drogowego (dalej: 'WlTD'), przekazał Prezesowi GUM, informacje |, |dotyczące nieprawidłowości w działalności warsztatu strony, polegające na dopuszczeniu do użytkowania...
grudnia 2016 r. |, |Z informacji przekazanych przez WITD wynikało, że w skontrolowanym pojeździe został zamontowany tachograf niespełniający wymagań |, |rozporządzenia...
1   Następne >   +2   6