Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych X

IV SA/Po 229/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-10

Rolnych z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezesa Agencji...
. ( dalej - 'Agencja' ) o udostępnienie informacji publicznej poprzez doręczenie pisma skierowanego do ANR przez E. S. lub jej pełnomocnika Z. S. w dniu [...] września 2014r...

II SA/Wa 818/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-15

Nieruchomości Rolnych z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
do informacji publicznej, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych utrzymał w mocy decyzję z [...] lutego 2016 r. odmawiającą udostępnienia B. W. informacji publicznej w postaci...

I OSK 711/15 - Wyrok NSA z 2016-12-09

Rolnych w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od S. Z. na rzecz Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych kwotę 180 (sto...
o udostępnienie do wglądu i dla wykonania zdjęć, w trybie dostępu do informacji publicznej, oryginałów dokumentów urzędowych akt wszystkich spraw, które obejmować...

II SA/Wa 601/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-29

Rolnych z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji...
. nr [...], wydaną na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz...

II SAB/Wa 285/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-30

Nieruchomości Rolnych w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę D. O. wnioskiem z dnia 28 grudnia 2010 r., powołując...
się na art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. a i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wystąpił do Agencji Nieruchomości...

II SA/Wa 671/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-26

udostępnienia informacji publicznej postanawia - odrzucić skargę- Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie protokołu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników S. Sp. z o. o. Wskazanym wyżej pismem przekazano skarżącemu informację...

II SO/Wa 8/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-23

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a 1. wymierzyć Prezesowi Agencji Nieruchomości Rolnych grzywnę w wysokości [...] z tytułu nieprzekazania do Sądu...
dostępu do informacji publicznej. Pismem z dnia 6 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny poinformował J. P., iż jego skarga z dnia 25 stycznia 2008 r. nie może zostać...

I OZ 463/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26

udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu...
Wspólników Stadniny Koni '[...]' w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., W dniu 27 stycznia 2006 r. J. P. złożył skargę na odmowę dostępu do informacji...

II SAB/Wa 579/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-02

Nieruchomości Rolnych w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej - oddala skargę - Wnioskiem z [...] lipca 2014 r. S. Z. zwrócił się do Prezesa...
Agencji Nieruchomości Rolnych w W. o udostępnienie do wglądu i dla wykonania zdjęć, w trybie dostępu do informacji publicznej, oryginałów dokumentów urzędowych akt wszystkich...

II SAB/Wa 988/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-19

ze skargi M. W. na bezczynność Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej...
wniosku z dnia [...] września 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej., Odpis przedmiotowego zarządzenia strona skarżąca otrzymała w dniu 27 listopada 2014 r...
1   Następne >   2