Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów X

I OSK 4344/18 - Wyrok NSA z 2019-11-20

[...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zaskarżonym wyrokiem z 13 września 2018 r...
informacji publicznej w pkt: I. zobowiązał Prezesa Koła Łowieckiego [...] do rozpatrzenia wniosku skarżącego z 11 lipca 2017 r. w terminie 14 dni od daty otrzymania...

II SA/Bd 20/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-07-09

stopnia studiów na tym samym kierunku, to jest informacji naukowej i bibliotekoznawstwie, podczas gdy powołany w uzasadnieniu decyzji I instancji § 26 ust. 3 stanowi...
dla studentów I roku studiów II stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo uwzględnia się oceny uzyskane na III roku studiów I stopnia z czytelnictwa (egzamin...

II SA/Ol 114/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-04-05

administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób na podstawie art. 49 k.p.a. jest dopuszczalne jedynie wtedy...
, gdy przepis szczególny tak stanowi. Ponadto w takich przypadkach doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Natomiast w przypadku...

II SA/Ke 375/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-09-15

. Z. został uznany za winnego tego, że:, 1. w czasie od końca października 2010r. do dnia 7 listopada 2010r. w sposób autorytatywny rozpowszechniał nieprawdziwe informacje...
nadużyciem powierzonych mu funkcji - członka senatu i starosty roku, jak również niedotrzymaniem złożonego ślubowania;, 2. bazując na w/w informacjach namawiał studentów II...

II SA/Bd 264/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-03-16

administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Oznacza to, iż zadaniem sądu administracyjnego...
w skrócie: Kpa., Wynika z nich między innymi, że organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa (art. 6 - zasada państwa prawa), w toku postępowania...

II SA/Ol 196/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-07-23

o nadesłanie informacji czy członek tej Komisji E.O. orzekająca w II instancji jest jednocześnie Przewodniczącą Wydziałowej Komisji Stypendialnej, która orzekała w niniejszej...
sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana...

IV SA/Gl 474/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-02-03

z przesłuchania [...], oraz częściowo obwinionego, a także z dokumentów, zwłaszcza z informacji uzyskanej z Sądu Rejonowego K. - [...] w K. oraz wyroku z dnia [...] r. tegoż Sądu...
administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej...

II SA/Ol 140/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-06-03

działalności administracji publicznej pod względem jej zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej., W ramach tej kontroli sąd stosuje środki przewidziane w art...
sprawiedliwego podziału tychże środków. Jak wynika bowiem z informacji Wydziałowej Komisji Stypendialnej na każdej specjalności V roku kierunek Mechanika i Budowa Maszyn...

II SA/Ol 423/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-14

- nie rozpoczyna się od nowa. Z oświadczenia złożonego przez skarżącą oraz z informacji uzyskanych z systemu informatycznego POLon wynika, że przez 33 miesiące studiowała...
wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej., Zakres tej kontroli wyznacza...

II SA/Bd 386/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-06-05

obywatela, który zgodnie z art. 7 K.p.a organ administracji publicznej powinien się kierować przy załatwieniu sprawy., Odwoławcza Komisja Stypendialna Wydziału...
pomijając całkowicie treść jego uzasadnienia. Stosownie natomiast do art. 107 § 1 k.p.a. uzasadnienie jest integralną częścią decyzji, stanowiącą źródło informacji...
1   Następne >   2