Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

III SAB/Gd 124/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-11-03

Spółki komandytowej z siedzibą w G. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sopocie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. 'A' Spółka...
2022 r. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sopocie (dalej także jako 'organ') z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci udostępnienia...

IV SAB/Po 40/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-04

Skarbowego w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu lub dokonania czynności; 2. stwierdza...
skargę na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. poprzez nieudostępnienie informacji publicznej., Skarga została wniesiona w następującym stanie faktycznym sprawy...

II SAB/Kr 84/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-05

na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego [....] w zakresie rozpatrzenia wniosku z 3 kwietnia 2012 r. znak: [....] o udostępnienie informacji publicznej. We wniosku tym Rada Sekcji...
Krajowej [....] przesłanym drogą elektroniczną zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego [....] o udostępnienie informacji publicznej - poczty elektronicznej...

IV SAB/Gl 15/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-08

. w przedmiocie przewlekłości prowadzenia postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza przewlekłość postępowania...
) w załatwieniu jego wniosku o udostępnienie dokumentów/informacji stanowiących informację publiczną. Stawiając zarzut przewlekłości organu administracji, na podstawie art. 149...

VIII SAB/Wa 27/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-25

[...] Województwa [...] na bezczynność Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego...
w R. do rozpoznania wniosku Organizacji [...] Województwa [...] z dnia [...] marca 2014 r. znak [...]w sprawie udostępnienia informacji publicznej w terminie 14 dni od daty...

I OSK 1282/18 - Wyrok NSA z 2019-11-22

Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi...
., II SAB/Łd 221/17, po rozpoznaniu skargi P.A. na bezczynność Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej: (1...

II SAB/Łd 221/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-19

grudnia 2017 roku sprawy ze skargi P. A. na bezczynność Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Naczelnika...
publicznej., Skarżący wyjaśnił, że w dniu 14 września 2017r. złożył w organie podatkowym wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej procedur (wytycznych...

III OSK 1315/21 - Wyrok NSA z 2022-07-07

K.C. na bezczynność Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) uchyla pkt 1, 2 i 4 zaskarżonego...
informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy (pkt 1); stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym...

II SAB/Bk 69/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-03-15

zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej organ wydaje decyzję administracyjną tylko wówczas, gdy odmawia udostępnienia informacji...
publicznej lub umarza postępowanie w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 ustawy. Pod pojęciem 'odmowy udostępnienia informacji publicznej' należy rozumieć sytuację...

II SAB/Łd 6/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-19

ze skargi P. A. na bezczynność Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Ł.-G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Naczelnika Pierwszego Urzędu...
. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Skarżący wyjaśnił, że 14 września 2017 r. złożył w organie podatkowym wniosek o udostępnienie informacji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   88