Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

IV SAB/Gl 232/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-15

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności; 2) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem...
informacja, nie jest informacją publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r...

III OSK 1554/21 - Wyrok NSA z 2022-09-06

Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 15 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
udostępnienia informacji publicznej:, 1. stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności;, 2. stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...

III SAB/Gd 74/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-09

udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego do załatwienia wniosku A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki...
komandytowej z siedzibą w W. z dnia 16 marca 2020 r. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami...

II SAB/Sz 30/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-06-10

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza, że Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku P. Spółki...
o udostępnienie informacji publicznej polegającej na:, 1) przekazaniu dokumentów (skanów w formie elektronicznej - zapisu cyfrowego) przez Naczelnika Urzędu Celno...

II SAB/Op 41/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-13

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu do załatwienia wniosku A. L. z dnia 15 lutego 2020 r...
również skarżącym) jest bezczynność Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu w sprawie udostępnienia informacji publicznej., Skarga wniesiona została...

IV SAB/Gl 226/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-16

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia 12 lipca 2017 r. W. W. powołując się na art. 61 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 ustawy...
o dostępie do informacji publicznej zwrócił się do Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. o udostępnienie informacji dotyczących jego uczestnictwa w realizacji...

II SAB/Gd 92/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-09

Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w sprawie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Pismem z 23 czerwca 2020 r. W. Z. złożył wniosek o udostępnienie...
przez Naczelnika Urzędu Celno - Skarbowego informacji publicznej w zakresie treści dokumentu 'Procedura Badawcza [...] z dnia 11.01.2019 r.', stanowiącego metodykę...

II SAB/Gd 64/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-22

komandytowej z siedzibą w W. na bezczynność Naczelnika Urzędu Celno - Skarbowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. W dniu 22 lipca 2020 r...
') w udostępnieniu informacji publicznej wskazanej we wniosku z dnia 16 marca 2020 r., domagając się zobowiązania organu do rozpoznania tego wniosku w terminie 14 dni od zwrotu...

III OSK 4768/21 - Wyrok NSA z 2022-12-09

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od W.Z. na rzecz Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni kwotę 360 (słownie...
/Gd 92/20 oddalił skargę W.Z. na bezczynność Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Wyrok ten zapadł...

III OSK 4530/21 - Wyrok NSA z 2022-04-13

udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku, 2. zasądza od Naczelnika...
komandytowej z siedzibą w W. na bezczynność Naczelnika [...] Urzędu Celno - Skarbowego w G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Wyrok został wydany...
1   Następne >   +2   +5   +10   52