Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

II SAB/Gd 63/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-06-01

Urzędu Celnego w przedmiocie udostepnienia informacji publicznej 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Naczelnika Urzędu Celnego do rozpoznania wniosku skarżącej...
jest skarga A. na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w rozpoznaniu złożonego, w dniu 20 lutego 2015 r., wniosku o udostępnienie informacji publicznej., Z akt sprawy wynika...

IV SAB/Gl 11/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-28

. na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w C. w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje Naczelnika Urzędu Celnego w C. do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...]r...
z dnia [...] r., skierowanym do Naczelnika Urzędu Celnego w C., P. L. wniósł o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej pełnego wykazu stanowisk urzędniczych osób...

IV SAB/Wr 81/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-06-09

Urzędu Celnego we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę w całości. Wnioskiem z dnia 17 lutego 2016 r. K. Z. (zwany dalej stroną, skarżącym...
lub wnioskodawcą), za pośrednictwem poczty elektronicznej, zwrócił się do Naczelnika Urzędu Celnego we W. o udostępnienie informacji publicznej poprzez wskazanie czy Urząd...

I OSK 2160/16 - Wyrok NSA z 2018-02-08

Celnego we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Wyrok wydany został w następujących, ustalonych przez Sąd I instancji, okolicznościach faktycznych...
informacji publicznej poprzez wskazanie czy Urząd Celny we W. w najnowszych zażaleniach na postanowienia sądów rejonowych o umorzeniu postępowań w sprawach o czyny z art. 107 §...

IV SAB/Gl 72/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-01-24

niejawnym sprawy ze skargi P. L. na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w C. w przedmiocie informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie Skarżący pismem z dnia...
[...] wniósł skargę na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w C. polegającą na nieudzieleniu informacji publicznej dotyczącej przygotowanych do sprawozdawczości danych...

IV SAB/Gl 69/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-01-14

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. L. na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w C. w przedmiocie informacji publicznej p o s t a n a w i a odrzucić skargę Pismem...
o udzielenie informacji publicznej., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 grudnia 2010 r. skarżący został...

I OZ 489/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-25

w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: oddalić zażalenie. Wyrokiem z dnia 9 czerwca 2016 r., sygn. akt IV SAB/Wr 81/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny...
informacji publicznej., Odpis sentencji wyroku doręczono skarżącemu 15 czerwca 2016 r., W tym samym dniu skarżący wniósł o sporządzenie uzasadnienia wyroku w przedmiotowej...

II SA/Rz 1503/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-25

tej firmy z listy pośredniczących podmiotów tytoniowych opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej., W pkt II wyroku Sąd na podstawie art. 152 P.p.s.a. stwierdził...
węglowych publikowana jest bez zbędnej zwłoki w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 16 ust. 3c)., Art. 16a ust. 1 określa natomiast konsekwencje sprzedaży...

III SAB/Po 8/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-03

do dnia 31 grudnia 2010 r. Jednocześnie poinformowano spółkę, że w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zamieszczono projekt ustawy z dnia 16...
. w sprawie C-475/07, wskazując jednocześnie, że w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zamieszczono projekt ustawy z dnia 16 marca 2010 r...

III SAB/Po 10/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-03

do dnia 31 grudnia 2010 r. Jednocześnie poinformowano spółkę, że w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zamieszczono projekt ustawy z dnia 16...
C-475/07, wskazując jednocześnie, że w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zamieszczono projekt ustawy z dnia 16 marca 2010 r. o zwrocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   22