Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

II SAB/Wa 533/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-27

z dnia [...] maja 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Minister Sprawiedliwości dopuścił się bezczynności, 2. stwierdza, że bezczynność organu...
rozpoznania jej wniosku z dnia [...] maja 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej., Na podstawie akt niniejszej sprawy Sąd ustalił następujący stan faktyczny...

II SAB/Wa 61/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-05

rozpoznania wniosku z dnia [...] grudnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - W dniu 20 grudnia 2017 r. Fundacja [...] z siedzibą w Z. (dalej...
także: 'Minister' lub 'organ') w przedmiocie rozpatrzenia jej wniosku z dnia [...] grudnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej., Na podstawie akt niniejszej sprawy Sąd ustalił...

I OSK 1648/17 - Wyrok NSA z 2019-04-12

[...] na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem...
Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r., o udostępnienie informacji publicznej., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że wnioskiem z dnia 29...

II SAB/Wa 700/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-25

z dnia [...] sierpnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Sprawiedliwości do rozpatrzenia wniosku skarżącej M. M. z dnia [...] sierpnia 2017...
r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie podania nazw firm, imion i nazwisk wykonawców umów, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz...

I OSK 730/12 - Wyrok NSA z 2012-06-21

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. I OSK 730/12, U Z A S A D N I E N I E, Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2012 r...
. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę B. P. na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej...

II SAB/Wa 387/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-23

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] maja 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Sprawiedliwości do rozpoznania wniosku Stowarzyszenia...
[...] z siedzibą w [...] z dnia [...] maja 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej, w zakresie żądania udostępnienia skanu umowy o pracy zawartej z K. Z. - Dyrektorem...

II SA/Wa 872/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-10

w [...] na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego - oddala skargę - Zaskarżoną...
Sprawiedliwości z dnia [...] czerwca 2016 r., nr [...], o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego - uchylił w/w decyzję z dnia...

I OSK 438/16 - Wyrok NSA z 2018-01-26

Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia 8 czerwca 2015 r. oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia 8 czerwca 2015 r., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy...

II SA/Wa 877/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-03

2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - oddala skargę - Zaskarżoną decyzją z dnia [...] kwietnia 2018 r., nr [...], Minister...
udostępnienia skarżącemu przetworzonej informacji publicznej w postaci całkowitego kosztu użytkowania telefonów stacjonarnych i komórkowych przez Ministra Sprawiedliwości...

II SAB/Bd 22/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-10-28

[...] na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezesa Sądu Rejonowego...
w [...] do rozpoznania wniosku [...] Organizacji Związkowej NSZZ 'Solidarność' Pracowników [...] o udostępnienie informacji publicznej z dnia [...] stycznia 2020 r., 2. stwierdza...
1   Następne >   +2   +5   +10   100