Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol

I OSK 2265/11 - Wyrok NSA z 2012-03-07

informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Ministra Spraw Wewnętrznych na rzecz [...] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. kwotę...
[...] sierpnia 2009 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązał Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpoznania wniosku [...] Sp. z o. o. z siedzibą w R...

II SA/Sz 1034/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-01-18

. na decyzję Dyrektora Służby Więziennej w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Pismem z dnia 5 czerwca 2017 r., R. P...
. zwrócił się do Dyrektora Zakładu Karnego w G. z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w formie papierowej o następującej treści:, '1. udostępnić dokumentację...

II SA/Wa 353/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-12

[...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał w dniu [...] grudnia...
publicznej., W uzasadnieniu wskazanej decyzji organ nadmienił, iż pismem z dnia [...] września 2020 r. M. P. zwrócił się do Wojewody [...] z wnioskiem o udostępnienie informacji...

II SAB/Wa 174/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-08

Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 31 sierpnia 2009 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Spraw...
Wewnętrznych i Administracji do rozpoznania wniosku M. Sp. z o. o. z siedzibą w R. z dnia 31 sierpnia 2009 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty...

II SAB/Wa 10/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-07

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] listopada 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - S. wnioskiem...
z dnia [...] listopada 2015 r. wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o udostępnienie informacji publicznej w postaci wniosków złożonych w konkursach...

II SAB/Bd 126/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-02-08

informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie sądowe w zakresie bezczynności organu; 3...
[...].07.2021 r.) R. G. (dalej skarżąca) wystąpiła do Urzędu M. R. o udzielenie wyjaśnień oraz udostępnienie informacji publicznej zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6...

II SAB/Wa 565/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-06

i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2016 r. o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oddala skargę W dniu [...] czerwca 2016 r...
z wnioskiem o udostępnienie informacji sektora publicznego, tj.: kalendarza spotkań Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w okresie od dnia 1 maja 2016 r. do dnia...

II SAB/Wa 291/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-12

Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lutego 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych...
i Administracji do rozpoznania punktu 3 wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w [...] z dnia [...] lutego 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia...

II SA/Sz 1158/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-08

. na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję...
. o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się o udzielenie informacji publicznej, w zakresie 'ile środków otrzymał strażnik M. O. dofinansowania do wypoczynku, urlopu...

II SAB/Wa 200/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-01

Ochrony Państwa w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] stycznia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności; 2...
z dnia [...] stycznia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej., Na podstawie akt niniejszej sprawy Sąd ustalił następujący stan faktyczny., W piśmie z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100